Publicerad 2019-08-19

10 tips för ökad framkomlighet i gaturummet

Varför är framkomlighet i gaturummet viktigt?

Enligt "Framkomlighetsrapporten 2019" har restiden med kollektivtrafik ökat i hela Sverige. En bidragande orsak är försämrad framkomlighet. Det är inte bara kollektivtrafiken som påverkas av framkomlighet, utan det spelar även stor roll för cyklister, gående och bilister.

Med förändrade transportmönster, förtätade städer och ökade krav på en god livsmiljö i staden så får framkomlighet en helt ny framträdande roll. Framkomlighet fungerar som dragkraft i utmaningen att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig stad.

stad, övergångsställe

bilar i trängseltrafik, foto unsplash.com

Vad innebär framkomlighet?

Framkomlighet handlar om att samordna alla fordonsslag på ett hållbart sätt. Kollektivtrafik, gång och cykel ska öka framför biltrafik. Förutom att människor ska kunna förflytta sig säkert och tryggt så handlar det även om att gods ska transporteras och att det ska finnas plats för parkering, lastning, städning och sociala mötesplatser.

Allt kan inte prioriteras vid alla platser utan kloka val måste göras för att skapa ett tryggt, snyggt, miljövänligt, smidigt och komfortabelt gaturum.


Lyckad framkomlighet - 10 exempel på praktisk tillämpning

1. Stadens trafikskyltar speglar gällande trafikföreskrifter.

2. Kommunen har kontroll över vilka färdvägar som är möjliga vid transport av farligt gods eller tunga laster.

3. Välfungerande cykelinfrastruktur motsvarar behoven hos såväl cykelpendlande skolbarn och vuxna som de som använder cykeln som tjänstefordon.

4. Sensorer i marken hjälper funktionshindrade att snabbt och enkelt hitta anpassade p-platser.

5. Kollektivtrafiken har reserverade körfält och ges även företräde vid trafikljusen för att hålla tidtabellen.    

6. Utanför skolor sitter digitala skyltar som uppmärksammar bilister på att sänka hastigheten för att öka säkerheten.

7. Effektiv tillståndshantering underlättar omstyrning av trafiken vid grävning i gatan och tillfälliga markupplåtelser.

8. Belysning fungerar och finns på ställen där det finns behov för att skapa ökad säkerhet och trygghet.

9. Trafikstyrning används för att omdirigera trafik till förmån för miljö, vägbelastning eller andra orsaker.

10. Gående ges lite mer tid vid vissa trafiksignaler och trafikrytmen lugnas i områden där många promenerar.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.