Publicerad 2020-05-06

Snabbguide: Få kontroll på data i kommunens gaturum


Gaturummet fungerar som både stadens vardagsrum, mötesplats och skyltfönster. Genom kontroll över grundinformationen som hanteras i gaturummet blir det enkelt att få fram korrekta beslutsunderlag, planera underhåll, uppskatta kostnader och informera allmänheten om vad som är på gång i staden. 

Vi presenterar vilka förutsättningar som krävs och hur man går tillväga i denna snabbguide!

cykelhållare_susan-yin-63089-unsplash

Sex grundläggande förutsättningar - geografiska grunddata

1. Uppdaterat vägnät inklusive GC-nät

Fundamentet i gaturummet består av ett uppdaterat vägnät av gator, gångstråk och cykelvägar. Det är också en grundläggande förutsättning att det är möjligt att knyta ihop vägnätet med övrig gaturumsinformation såsom trafikföreskrifter, skyltar, stolpar, ruttplanering o.s.v.

2. Koppla gatuobjekten till kartan

Digital dokumentation av beläggning, kantstöd, brunnar och övriga objekt i gaturummet ger kommunen kontroll över de mängder som man ansvarar för att sköta och underhålla. Det ska vara enkelt att få fram information såsom area, längd och kvantitet. På så sätt baseras beslut och planering av kommande gatuunderhåll på fakta. 

3. Digital beläggningsplanering

Information om och analys av vägnätets kondition resulterar i en samlad och korrekt lägesbild av var och när underhållsinsatser behövs. Det underlättar framförhållning av kommande underhållsinsatser och blir enklare att samordna insatser med andra verksamheter.

4. Koll på kommunal belysning

Genom att inventera alla stolpar och armaturer får kommunen en aktuell bild av vilken belysning man ansvarar för, var de finns och i vilket skick de befinner sig. För att genomföra en sådan inventering behövs bra och enkla verktyg som fungerar i mobila enheter. Det ska vara möjligt att både titta på, inventera och redigera era belysningsuppgifter ute i fält.

5. Trafikskyltar med aktuella föreskrifter

Rätt skylt på rätt plats förutsätter korrekta föreskrifter. Dessutom är trafikföreskrifter och skyltning ett område som i stor utsträckning styrs av myndighetskrav. Därför måste det vara enkelt att skapa föreskrifter enligt gällande lagar och rekommendationer. Och för att informationen ska hänga ihop med övriga delar i gaturummet och vara möjlig att analysera så krävs koppling till geografiskt läge.

6. Ordning och reda på ansökningar och tillstånd

Med ett digitalt arbetsflöde för hantering av grävtillstånd, markupplåtelse och TA-planer blir resultatet ordning och reda på ansökningar och tillstånd. Det går snabbare att hantera flödet från ansökan, förlängning, remisshantering och uppföljning till debitering. Och dessutom får man aktuella och pålitliga data med rätt geografisk information.


Tips - så kommer ni igång

  1. Inventera nuläget. Var finns data idag, i vilka format och med vilken kvalitet? 
  2. Säkerställ ett original av data. 
  3. Säkerställ att era data följer gällande myndighetskrav och standarder.
  4. Bestäm vilken ambitionsnivå som passar era syften.
  5. Upprätta ansvar för ajourhållning av datamängderna.
  6. Gör data tillgängligt.
Bild av gaturum i svensk stad

Positiva effekter med sammanhängande digitalt gaturum

När informationen om de olika delarna i gaturummet hänger ihop så blir informationen tillgänglig, tillförlitlig och användbar. Det möjliggör en rad positiva effekter:

  • Väl förberedd inför budget och upphandling.
  • Snabbare beslut på grund av kunskap om gaturummets mängder och dess status.
  • Minskad sårbarhet vid personalförändringar.
  • Möjliggör planerat underhåll och förenklar akuta insatser.
Dashboard som visar mängd kommunal gång- och cykelnät

VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA for ArcGIS och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Kontakt_mer information_produkt

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.