Publicerad 0001-01-01

Skyfallsproblematik och tillskottsvatten

S-GROUP Solutions deltog vid Svenskt Vattens "Rörnät och Klimat" där skyfallsproblematik och tillskottsvatten var aktuella teman. Hur kan kommuner förebygga, hantera och minska konsekvenserna av ökad nederbörd och skyfall?

Långsiktig hållbar dagvattenhantering

Det finns flera utmaningar i att skapa en hållbar hantering av dag- och spillvatten. Problematiken består bl.a. av stigande vattennivåer orsakade av dålig avrinning eller extrema regn. Och tillskottsvatten, det vill säga dag- och dränvatten som anslutits till spillvattennätet samt inläckage, kan ge stora flödestillskott till ledningar som inte är dimensionerade för detta.

Analysmöjligheter genom väldokumenterat ledningsnät

Med GEOSECMA Ledning VA kan ett väldokumenterat nät skapas med aktuell information om ledningar, material, dimensioner, höjdvärden och serviser. Detta är grunden för att kunna göra välgrundade analyser. Och genom att analysera ledningsnätens belastning och dimensionering kommer en VA-organisation en bra bit på vägen med att reda ut orsakerna till tillskottsvattnet. Problembilden är ofta komplex men genom att analysera flödesdata, hårdgjorda ytor, avrinning och inläckage kan man skapa ett kvalitativt beslutsunderlag.

Modell och simulering

GEOSECMA Ledning VA stödjer kommunikation med programvaror som är anpassade för att göra modeller och genomföra simuleringar. Det betyder att information om vattenledningsnätet kan exporteras för vidare analys. Exempel på fakta som då kan studeras är tryck, flöde, hastighet, uppehållstid i nätet, effekten av alternativa ledningsdimensioner, förändrade och/eller nya uttag samt vattnets ursprung. Resultatet blir att förebyggande åtgärder kan sättas in och VA-organisationen kan skapa en hållbar hantering av dag- och spillvatten.

Ställer krav på samarbete

Även SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) sätter dagvattenfrågan på agendan och påtalar vikten av samarbete mellan kommunala förvaltningar och bolag. Med GEOSECMA möjliggörs en gemensam lägesbild där data kan sampresenteras från kompetensområden som stadsplanering, gata, park och VA. Klimatförändringar som dagvattenproblematiken berör ju inte bara VA, utan påverkar kommunal verksamhet i stort.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.