ETT KOMPLETT DIGITALT ARBETSFLÖDE GÖR SKILLNAD 

Snabbare, enklare, säkrare! Argumenten är enkla, men effekterna avancerade med vår IT-lösning för grävtillstånd, trafikanordningsplaner (TA) och markupplåtelse. Det här är lösningen på de behov som Sveriges kommuner identifierat för dagens och morgondagens digitala verksamhetsstöd. Vår modul är utvecklad tillsammans med användare i Sveriges kommuner, såsom Helsingborg, Klippan, Uppsala och Växjö. Kundernas kunskap, i kombination med vår drygt trettioåriga erfarenhet av geografisk information och digitala verksamhetslösningar för kart- och planförsörjning och kommunalteknik, gör att vi vågar lova: GEOSECMA Grävtillstånd gör skillnad!

gravning

GEOSECMA GRÄVTILLSTÅND INNEHÅLLER:

 • E-tjänst för ansökan
 • Webb för handläggare
 • Möjlighet att sprida information internt och externt

MED GEOSECMA GRÄVTILLSTÅND UPPNÅS:

 • Komplett sömlöst digitalt flöde
 • Aktuell och pålitlig data med rätt geografisk information
 • Bättre medborgarservice
 • Kvalitativa beslutsunderlag för hela organisationen

KONTINUERLIG UTVECKLING 

Vi utvecklar våra produkter kontinuerligt för att tillhandahålla ständigt förbättrade arbetsflöden och framtidssäkra verksamhetslösningar. Sedan GEOSECMA Grävtillstånd lanserades 2016 har vi implementerat flera förbättringar för att ytterligare förstärka arbetsflöden kring markupplåtelse, TA-plan och grävtillstånd. Vill du veta mer om de nyheter vi har släppt under 2017 och 2018? Klicka på länken nedan för detaljerad information.

LÄS MER

flygfoto, ort, kyrka

ANSÖKAN VIA E-TJÄNST

Digitala ansökningar förenklar arbetet och förbättrar resultatet. GEOSECMA Grävtillstånd har en e-tjänst som bäddas in i kommunens hemsida eller läggs som en fristående webbsida och som automatiskt anpassas till mobil och surfplatta. Att söka tillstånd har aldrig varit smidigare. Den sökande (ledningsägare, entreprenör, fastighetsägare och privatperson) skapar ett konto, loggar in, väljer typ av ansökan, markerar aktuellt område i kartan och fyller i/bifogar nödvändiga uppgifter samt dokument. E-tjänsten stödjer:

 • Referens till Ledningskollen
 • Juridisk bindning: länka till bestämmelser, villkor, kostnadsinformation
 • Översiktsbild "Mina pågående och avslutade ärenden" 

KOMPLETT ANSÖKAN GER KORTARE HANDLÄGGNINGSTID

Med vår modul minimeras handläggningstiderna. Därför är ansökan utformad för att direkt bli så komplett som möjligt. Ni specificerar själva vilka uppgifter, som e-tjänsten ska innehålla. Ju mer information som görs tillgänglig i bakgrundskartan, desto bättre förutsättningar för den sökande att göra en fullständig ansökan från början. Effekten blir kortare handläggningstid och snabbare beslut. Med kartans hjälp ser den sökande:

 • var kommunal mark, fornlämningar, vattendrag, strandskydd, naturmark, vägnät, ledningar etc. finns
 • arbeten som pågår: uteserveringar, torghandel, avstängda gator samt återkommande evenemang och aktuella grävarbeten
support, skärmdelning

HANDLÄGGARSTÖD I WEBBEN

Alla verktyg för handläggning av grävtillstånd, TA-planer och markupplåtelse presenteras i ett användarvänligt webbgränssnitt och hela arbetsflödet hanteras via webben: från inkomna ansökningar till handläggning, mejlkommunikation med sökande, automatiska mejl vid uppdatering av ärenden, remissförfarande, godkännande, klaranmälan, återställning och fakturering. Givetvis finns stöd för att lägga till referens till kommunens interna ärendesystem. 


DIGITAL INFORMATIONSSPRIDNING - BÄTTRE INFORMATION TILL MEDBORGARNA

Eftersom informationen i GEOSECMA Grävtillstånd kan visualiseras på kommunens hemsida kan invånarna själva se hur olika tillstånd påverkar deras möjligheter att ta sig fram på stadens gator. Samma information kan användas av kommunens kontaktcenter för att besvara frågor till allmänheten.

MINSKAD ARBETSBELASTNING

Genom att GEOSECMA Grävtillstånd stödjer komplett ansökningsinformation, mejlkommunikation samt automatiska påminnelser får handläggaren mer tid över till kvalificerad bedömning. Den samlade digitala informationen underlättar även vid garantifrågor, eftersom handläggarna har tillgång till ärendets historik.


SNABBARE FAKTURERING

Modulens påminnelsefunktion, som flaggar när tillstånd löper ut, bidrar till att minska tiden mellan klaranmälan och faktura. När arbetet är utfört fyller den sökande i klaranmälan samt anger vad som ska återställas och hur mycket. Det i sin tur utgör underlag till den faktura som skickas, vilket även gynnar snabbare fakturering.

SÄKRARE ARBETSMILJÖ

Med vår modul kan säkerheten ökas för dem som utför arbete på gatorna genom att den sökande kan skapa flera TA-planer per ansökan och specificera behov av lokala trafikföreskrifter per gatusträcka och tidsperiod. Dessutom kan negativ påverkan på trafiken minskas genom att GEOSECMA Grävtillstånd kan sampresentera information på kartan om planerade och pågående evenemang och tillstånd.


MINSKAT PERSONBEROENDE

Med GEOSECMA Grävtillstånd undviker ni att ärenden blir beroende av enskilda handläggare. All information lagras på ett och samma ställe under hela arbetsflödet och alla ansökningar kommer till en s.k. funktionsadress istället för till personliga mailadresser. Att varje handläggare har tillgång till all information om samtliga ärenden och deras status ger:

 • ordning och reda
 • digital spårbarhet
 • minskad sårbarhet för hela organisationen
stad, övergångsställe

EFFEKTIVARE SAMARBETE MED ÖVRIGA INTRESSENTER

Med GEOSECMA Grävtillstånd kan övriga funktioner inom kommunen ges tillgång till en gemensam geografisk lägesbild över samtliga ärenden. Denna transparens underlättar samarbetet mellan avdelningar och minskar informationsbelastningen på handläggarna. Ökad informationstillgänglighet skapar också förutsättningar för bättre beslutsunderlag. Ett exempel är ökad kvalitet på gatans beräknade restlivstid, då informationen om beviljade grävtillstånd (och därmed antalet grävningar i gatan) kan sampresenteras med gatuavdelningens information om beläggningsstatus.


EN SJÄLVSTÄNDIG MODUL I EN INTEGRERAD HELHETSLÖSNING

GEOSECMA for ArcGIS är marknadens mest utvecklade och beprövade system för digitala verksamhetslösningar inom kommunal verksamhet. GEOSECMA Grävtillstånd är en skräddarsydd modul som redan från början är byggd för att samverka med systemets övriga moduler. Tillsammans bildar de en oöverträffad helhetslösning för digitalisering av all informationshantering inom en kommuns olika verksamhetsområden.

kt1

MERVÄRDE ANDRA MODULER

 • Med GEOSECMA Grävtillstånd och kommunens fastighetsregister, såsom GEOSECMA Fastighet, knyts ansökan och geografisk lokalisering ihop.
 • Fastighetsinformation är även värdefull under ärendets handläggning, t.ex. för att få fram berörda fastighetsägare.
 • Via GEOSECMA Trafik skapas tillfälliga lokala trafikföreskrifter som en naturlig del av arbetsprocessen. 

SE PRODUKTFILM

Se vår film där vi presenterar hur modulen hanterar ett komplett digitalt flöde. Vi visar e-tjänst för ansökan, verktyg i intern handläggarwebb, remissförfarande och spridning av information internt och externt.


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Grävtillstånd och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

gata, villaområde

GENVÄGAR 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.