TILLFÖRLITLIG INFORMATION OM KOMMUNENS VÄGNÄT

Stadsgator som sträcker sig kors och tvärs i centrumkärnan. Väl fungerande cykelvägar som möjliggör cykeln som transportmedel. Bilvägar som förbinder staden med samhällen i kommunens ytterkant. Totalt sett innebär det åtskilliga mil med bilvägar, gator och gång- och cykelvägar som kommunen ansvarar för. Det ansvaret innebär en förväntan på att sköta sandning, reparationer eller vinterväghållning. Det innebär också ett ansvar att se till att uppgifterna om kommunens vägnätsinformation är aktuell. Så att verklighet och karta överensstämmer. Med GEOSECMA LVDB (lokal vägdatabas) får kommunen ett system som säkerställer ett lokalt vägnät med tillförlitliga uppgifter.

gata, vägnät

flygfoto stockholm väg bil cykel

TILLGÄNGLIGA OCH ANVÄNDBARA VÄGNÄTSDATA

Det är inte bara gatukontoret som har nytta av vägnätet. Information om gator och vägar används också av de förvaltningar som arbetar med detaljplanering, nybyggnad och underhåll av VA-nätet, renhållning, trafikplanering, kollektivtrafik eller räddningstjänst. Även kommunens invånare, företag och turister har förstås en förväntan på att vägnätsinformationen är korrekt. Var kan jag parkera? Var finns cykelvägar? Vilka vägar är enkelriktade? Vilka färdvägar är möjliga vid transport av farligt gods eller tunga laster? Med GEOSECMA LVDB kan kommunen hantera spridning av aktuell vägnätsinformation till alla delar i kommunen. Så att beslut kan grundas på tillförlitliga data.


GEOSECMA LVDB STÖDJER:

  • Kommunikation med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB)
  • Import av vägnätsdata från Tele Atlas och NAVTEQ

MED GEOSECMA LVDB UPPNÅS:

  • Aktuell information om kommunens vägnät (gator, vägar, gång- och cykelnät)
  • Spridning av vägnätsinformation till övriga delar i kommunen

LVDB, NVDB, vägnät

KOMMUNIKATION MED NVDB

I den nationella vägdatabasen, NVDB, finns information om alla statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige. Med GEOSECMA LVDB kan kommunen enkelt sköta sin kommunikation med NVDB för att såväl hämta som uppdatera sina vägdata. 

I NVDB-uttaget får kommunen tillgång till geometri (var vägarna finns), topologi (hur vägnätet hänger ihop) samt företeelser som är knutna till vägnätet (beskrivning av vägens egenskaper och regler såsom vägbredd, gatunamn och tillåten hastighet).


AUTOMATISK NVDB-IMPORT

Modulen stödjer schemalagd automatisk import av NVDB-data. Det innebär att inga manuella arbetsinsatser krävs, utan GEOSECMA LVDB sköter importen automatiskt och med den frekvens ni önskar. Dessutom stödjs så kallad inkrementell import av NVDB-data, vilket avser att endast förändringar jämfört med senaste NVDB-import importeras. Det är även möjligt att specificera vilka av kommunens områden som ska importeras. Resultatet blir förkortad importtid, enklare administration samt aktuell och mer kvalitativ vägnätsdata. Högre kvalitet på vägnätsinformationen gynnar även ajourhållningen av kommunens gång- och cykelnät samt GEOSECMA-modulerna Gata, Trafik och Ruttplanering, som läser in vägnätsdata via GEOSECMA LVDB.

NYHETER PÅ GÅNG UTVECKLINGSMÄSSIGT

Vi utvecklar, tillsammans med ett antal referenskunder, stöd för tjänstebaserat datautbyte med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB). Det innebär att efter redigering av vägdata möjliggörs automatiserad export av data från modulen GEOSECMA LVDB till NVDB. Du som användare kommer att kunna checka ut valt område och göra nödvändiga redigeringar av vägnätet lokalt. När redigeringen är slutförd så synkroniseras gjorda förändringar automatiskt med NVDB via Trafikverkets tjänstebaserade kommunikationsgränssnitt. Just nu pågår testning av den första delen av den nya funktionaliteten hos ett antal av våra kunder, samt dialog med Trafikverket, för att kvalitetssäkra arbetsflödet. Automatisk NVDB-export kommer att vara tillgängligt för samtliga kunder under hösten 2018.


SE PRODUKTFILM - ARBETSFLÖDE KOMMUNIKATION MED NVDB

Se vår film där vi berättar och visar hur GEOSECMA LVDB stödjer kommunikation med Trafikverkets NVDB (Nationell Vägdatabas). 


gata med bilar

ANPASSAD EFTER STANDARD OCH REGELVERK

Modulen är utvecklad efter svenskt standard (SIS standard SS 6370 - Standard för Väg- och järnvägsnät) och anpassad till Trafikverkets regelverk kring överföring av NVDB-data så att säker kommunikation kan ske mellan kommunen och Trafikverket. 

Dessutom stödjer programmet import av vägnätsdata från leverantörerna Tele Atlas och NAVTEQ.


DIGITALT GATURUM 

GEOSECMA LVDB är byggd för att samverka med övriga moduler i GEOSECMA.  Den förser GEOSECMA Gata med grundinformation så att gatuförvaltningen kan ta kommunens vägnät till nästa nivå av skötsel av gaturummet. GEOSECMA Ruttplanering kan med hjälp av LVDB-informationen sköta ruttplanering i ett sammanhängande vägnät. För att hantera trafikinformation i GEOSECMA Trafik krävs också informtion om vägar, gator och trafikregler, vilket hämtas via GEOSECMA LVDB.

Tillsammans med våra övriga moduler kan vi erbjuda ett komplett digitalt gaturum där de olika delarna fungerar tillsammans. Med GEOSECMA for ArcGIS kan du åstadkomma en sammanhängande helhetslösning för hela gaturummet: vägnät, belysning, trafikföreskrifter, vägmärken, beläggningshantering, sopning, sandning, snöröjning och grävtillstånd. 


VILL DU VETA MER?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA LVDB och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Kontakta oss för en visning av produkten så kontaktar vi dig snarast för planering av upplägg.

Mer Information

gata, villaområde

GENVÄGAR 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.