Releaseplan – GEOSECMA for ArcGIS 

På denna sida uppdateras kontinuerligt information om kommande releaser av GEOSECMA for ArcGIS. Vår ambition med denna löpande releaseinformation är att ge dig som GEOSECMA-användare:

 • insyn i vår planerade produktutveckling
 • insyn i vilka uppdateringar som innehåller obligatoriska delar, t.ex. på grund av myndighetsförändringar i regelverk och standarder
 • möjlighet att tidigt planera in uppdateringstillfälle för din organisation

S-GROUP Solutions nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad via RSS när releaseplanen förändras

Med ett så kallat RSS-flöde blir det enkelt att följa när sidor på en webbplats uppdateras. På S-GROUP Solutions webbplats finns två RSS-flöden, dels för våra nyheter och dels för information om GEOSECMA for ArcGIS såsom releaseplan, aktuell release och sidor som presenterar GEOSECMA-moduler. Nedan finns länkar till våra RSS-flöden. Det är även dessa länkar du hänvisar till om du vill aktivera stöd för att prenumerera på RSS-feeds i din webbläsare eller epost-klient.Releaseöversikt 2021

Releaseöversikten ger dig en uppfattning om tidpunkt och innehåll för planerade releaser under 2021. Observera att tidpunkt och innehåll är fastställda endast för nästkommande release.

Preliminär plan som justeras löpande

Vår releaseplan är preliminär och kan komma att justeras, eftersom vi måste förhålla oss till de förändringar som myndigheter genomför. Därför uppdateras denna releaseöversikt löpande under året för att säkerställa att den återger aktuell information.Viktig information – uppdaterad den 22 februari!

Revidering av releaseplan angående Plattformsuppdatering ArcGIS 10.8.1

Vår ursprungliga releaseplan innehöll en uppdatering av GEOSECMA for ArcGIS till senaste versionen av ArcGIS Enterprise 10.8.1. Denna var tänkt att lanseras i samband med vår release i februari. Under vår kvalitetssäkringsprocess har vi dock identifierat brister i den underliggande ArcGIS-plattformen som är kritiska för GEOSECMA. Av denna anledning har vi beslutat att avvakta med plattformsuppdatering tills avvikelserna är rättade. Vi har ett nära samarbete med Esri Inc. och så fort vi har mer fakta från Esri Inc. kring en lösning så återkommer vi med en reviderad releaseplan för 2021.

Statusuppdatering 22 februari: Dialog pågår med Esri Inc. som arbetar på att hitta en lösning. I dagsläget har vi emellertid inte fått någon tidpunkt för när Esri Inc. kan tillhandahålla en rättning. Vi uppdaterar denna sida när vi har ny information.

GEOSECMA Trafik

Innehåll och kundnytta:

 • I februari lanserade Transportstyrelsen det nya vägmärket Cykelgata (E33) samt Cykelgata upphör (E34) via en ny RDT-katalog (version 30) och SP6 innehåller anpassning av GEOSECMA Trafik så att våra användare kan implementera den nya föreskriften.
 • Införandet av Cykelgata är efterfrågat i flera kommuner som vill ha det uppsatt till kommande cykelsäsong. I städernas centrala delar, där utrymme för cykelbana eller cykelfält saknas, innebär detta ett nytt alternativ för att visa att cykling prioriteras framför motorfordonstrafik.
 • Se releasehemsida för detaljerad information

Krävs kundförberedelser?

Nej

Tillkommande aktiviteter?

Nej

Övrig viktig information:

 • Observera att vi endast anpassar den nya modulen GEOSECMA Trafik, som lanserades i samband med 10.7.1 SP4 under hösten 2020, till denna myndighetsuppdatering.
 • Den äldre versionen av GEOSECMA Trafik, som bygger på Silverlight, myndighetsanpassas således inte.

GEOSECMA Fastighet samt Fastighet Extern

Innehåll och kundnytta:

 • Vi har adderat ny funktionalitet i GEOSECMA Fastighet och Fastighet Extern. Syftet är att säkerställa att information från Lantmäteriets Direktåtkomsttjänst, Akt Direkt, som kan innehålla skyddade personuppgifter, endast kan ses av de yrkesroller i er organisation som ska ha sådan behörighet.
 • Se releasehemsida för detaljerad information

Krävs kundförberedelser?

 • Då behörighetsnivåerna har ändrats, så krävs en genomgång av vilka användare som ska ha tillgång till förrättningsdokument och/eller plandokument. Utöver detta så krävs även genomgång av vilka användare som ska ha den övergripande behörigheten att hämta hem även skyddade dokument från Lantmäteriets direktåtkomsttjänst. Instruktionsfilm kring detta finns på releasehemsidan

Tillkommande aktiviteter?

Nej

GEOSECMA – KIR

Innehåll och kundnytta:

 • Vi har tidigare identifierat en brist i synkroniseringen mellan GEOSECMA for ArcGIS och KIR från Tieto Enator. Konsekvensen är att befolkningsanalyser därför inte kan göras på korrekt sätt. Vi har åtgärdat problemet och rättningen finns tillgänglig i GEOSECMA for ArcGIS 10.7.1 SP6. Därför rekommenderar vi alla organisationer, som har denna modul, att snarast uppdatera till service pack 6 för att säkerställa korrekta befolkningsanalyser.

Krävs kundförberedelser?

 • Glöm inte att efter installation av SP6 så behöver synkronisering startas igen mellan GEOSECMA och KIR. Detta kan göras manuellt för att hämta aktuella befolkningsuppgifter men det finns också stöd i GEOSECMA för att ställa in schemalagd hämtning, exempelvis på veckobasis, av aktuella befolkningsuppgifter.

Tillkommande aktiviteter?

Nej

GEOSECMA Fastighet

Innehåll och kundnytta:

 • Stöd för ny version (3.0) av Lantmäteriets Direktåtkomsttjänst “Inskrivning Direkt”
 • Lantmäteriet släppte den nya versionen i mars 2021. Förändringarna i Lantmäteriets nya version av Inskrivning Direkt innehåller förändringar för ägarinformation och vissa attribut byter namn eller tas bort.
 • Tidigare version av Inskrivning Direkt fungerar fram tills 31 december 2021 enligt vår information från myndigheten. På så sätt har våra kunder ca ett halvår på sig att uppdatera till denna myndighetsanpassning.

Krävs kundförberedelser?

 • Efter uppdatering behöver ni uppdatera er konfiguration i GEOSECMA Manager.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inga kända i dagsläget.

GEOSECMA Fysisk planering

Innehåll och kundnytta:

 • I detta service pack införs stöd i GEOSECMA Fysisk planering för Boverkets nya föreskrift (2020:5) och allmänna råd (2020:6) för detaljplaner, som Boverket släppte den 1 oktober 2020.
 • Det är obligatoriskt för kommuner att tillämpa dessa nya föreskrifter vid antagande av nya detaljplaner samt vid ändring av befintliga planer som påbörjas från och med den 1 januari 2022.
 • Eftersom vi tillgängliggör detta service pack i maj 2021 så innebär det att våra kunder får cirka ett halvår på sig att anpassa sina arbetssätt till de nya föreskrifterna.
 • I detta service pack införs även stöd för aktuell version av Boverkets Planbestämmelsekatalog som baseras på Boverkets nya föreskrifter (2020:5).

Krävs kundförberedelser?

 • Inga kända i dagsläget.

Tillkommande aktiviteter?

 • Ja, utbildning och/eller projektstöd kring förändringar i GEOSECMA Fysisk planering beroende på Boverkets nya regelverk.

GEOSECMA Fysisk planering

Innehåll och kundnytta:

 • Stöd för att leverera detaljplaner från GEOSECMA Fysisk planering till Lantmäteriets nya nationella plattform.
 • Kommuner måste leverera sina detaljplaner digitalt till Lantmäteriets nya nationella plattform från och med den 1 januari 2022. Vi tar alltid ansvar för att GEOSECMA utvecklas i takt med nya myndighetsregler. Därför släpper vi vår anpassning av GEOSECMA Fysisk planering redan i maj 2021 (under förutsättning att Lantmäteriet tillhandahåller sin del till oss som systemleverantör).
 • Anpassningen innebär inbyggt stöd för att kunna leverera detaljplaner från GEOSECMA till Lantmäteriets plattform för nationellt tillgängliggörande av landets alla detaljplaner.
 • Våra kunder får därmed gott om tid på sig att förbereda sig så att ni är redo att köra i gång i januari 2022. Under denna period kan ni exempelvis testa att leverera befintliga planer till plattformen och se över era relaterade arbetsprocesser.

Krävs kundförberedelser?

 • Kommunen måste i förväg ansöka om och teckna avtal för att producera information i Nationell geodataplattform hos Lantmäteriet. Dessa tjänsteinloggningsuppgifter behöver finnas tillgängliga inför installation av detta service pack.

Tillkommande aktiviteter?

 • Utbildning och/eller projektstöd kring leverans till Lantmäteriets plattform.

Ny modul för dig inom VA – Hantera ärenden från Ledningskollen.se i GEOSECMA for ArcGIS

Innehåll och kundnytta:

 • Vi lanserar en helt ny modul, som innebär att ärenden från PTS (Post- och Telestyrelsen) tjänst Ledningskollen.se kan hanteras i GEOSECMA for ArcGIS. Ärenden som registreras på Ledningskollen.se och som berör er som ledningsägare kommer då att automatiskt hämtas från PTS Ledningskollen till GEOSECMA och inkludera såväl administrativa uppgifter som geografisk utbredning.
 • Fördelarna med denna nya modul är att ledningsärenden som registreras i PTS Ledningskollen, och som berör er som ledningsägare, hämtas automatiskt till GEOSECMA.
 • Ni ser direkt inkomna ärenden i GEOSECMA och kan handlägga ärendet i GEOSECMA samtidigt som ni ser direkt i kartan hur den planerade grävytan förhåller sig till ert ledningsnät.
 • Vår modul möjliggör därför en enklare och snabbare handläggning av ledningsärenden samt säkerställer att er organisation svarar på ett enhetligt sätt i alla ärenden.
 • Ni minskar risken för att ärenden inte hanteras i rätt tid. Dessutom får ni spårbarhet och kan överblicka historiskt var det har grävts, vilket är värdefull information vid eventuella avgrävningar.

Krävs kundförberedelser?

 • Anslutning PTS Ledningskollen.se krävs.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inköp och införande av ny modul.

GEOSECMA Systemövergripande – Uppdatering av behörighetssystem

Innehåll och kundnytta:

 • Vi lägger till ny funktionalitet, avseende GEOSECMA:s behörighetssystem, som möjliggör:
  • att ta bort inaktiva användare från systemet.
  • enklare hantering kring att tilldela rättigheter till många användare samtidigt.

Krävs kundförberedelser?

 • Inga kända i dagsläget.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inga kända i dagsläget.

GEOSECMA LVDB

Innehåll och kundnytta:

 • Myndighetsanpassning till ny version av Trafikverkets nya NVDB-datakatalog (version 6.3.5), som Trafikverket tillgängliggör den 4 maj.
 • Innehåll i NVDB-katalog version 6.3.5:
  • Cykelgata (ny dataprodukt)
  • Vändmöjlighet (reviderad produkt)
  • Antal körfält (avslutas)
  • C_Cykelled (avslutas)

Krävs kundförberedelser?

 • Vi utreder om det finns behov av kundförberedelser, men vi är beroende av mer detaljerad information från myndighet innan vi kan ta ett beslut. Denna sida uppdateras så fort vi vet mer.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inga kända i dagsläget.

GEOSECMA Grävtillstånd

Innehåll och kundnytta:

 • Ny funktionalitet kring Trafikanordningsplaner, vilket gör det enklare att visa var och hur vägskyltar ska sättas upp.

Krävs kundförberedelser?

 • Inga kända i dagsläget.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inga kända i dagsläget.

GEOSECMA Karta – myndighetsanpassning kring BAL

Innehåll och kundnytta:

 • Stöd för myndighetsuppdatering från Lantmäteriet, som släpper en så kallad kontraktsrelease för BAL i juni. Denna myndighetsuppdatering innehåller nya verksamhetsregler och säkerhetsförbättringar för dataåtkomst.
 • Fler och fler kommuner går över till Tjänstebaserad uppdatering via BAL. Lantmäteriet har därför upptäckt i sina kvalitetskontroller att fler verksamhetsregler behöver införas liknande dem som idag finns i LINA-gränssnittet. GEOSECMA anpassas därför i detta service pack för att stödja nya regler som kommer att införas i BAL Tjänstebaserad uppdatering den 16 juni 2021.

Krävs kundförberedelser?

 • Inte känt i dagsläget.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inte känt i dagsläget.

GEOSECMA Fastighet

Innehåll och kundnytta:

 • Stöd för Lantmäteriets nya överföringsformat för fastighetsinformation (ÖFF).

Krävs kundförberedelser?

 • Du som kund behöver göra vissa förberedelser i samband med uppdatering i likhet med tidigare anpassning till nytt ÖFF-format. Dessa kommer att presenteras här under kvartal 3, 2021.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inte känt i dagsläget.

GEOSECMA Fastighet

Innehåll och kundnytta:

 • Uppdaterat stöd gällande generering av beslutsunderlag i analysverktygen för sök grannar och fastighetsförteckning, detta avser hantering av:
  • Urval som indata till verktygen
  • Utökat analysresultat i sök grannar, som delägande fastigheter, boende, samfällighetsförening samt rättigheter.
  • Rapportmöjlighet till PDF.

Krävs kundförberedelser?

 • Inga kända i dagsläget.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inga kända i dagsläget.

Ny modul för dig inom VA – Förnyelseplanering

Innehåll och kundnytta:

 • Vi lanserar en helt ny modul för att kunna arbeta med förnyelseplanering enligt Svenskt Vattens publikation P116.
 • Denna nya modul baseras på Esri Inc. plattform för nätsystem, Utility Network.

Krävs kundförberedelser?

 • Migrering av data.
 • Ev. hjälp från vår sida att migrera data.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inköp och införande av ny modul.
 • Kräver att Portal for ArcGIS är driftsatt för ArcGIS Enterprise.
 • Förändring av systemkrav – dessa kommuniceras under tidig höst 2021.

GEOSECMA Grävtillstånd – ny webbapplikation

Innehåll och kundnytta:

 • Vi lanserar dessutom en helt ny webbapplikation som förenklar arbetsflödet för personer som söker grävtillstånd, trafikanordningsplaner och markupplåtelse. Stora förbättringar har gjorts i arbetsflödet för att förenkla vid:
  • Ansökningsförfarandet
  • skapande av nya ärenden utifrån kopia av befintligt ärende
  • skapande av ärenden som är kopplade till varandra (exempelvis Grävtillstånd/ TA-plan)
  • rita TA-plan med flera och roterbara skyltar/ symboler

Krävs kundförberedelser?

 • Inga kända i dagsläget.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inga kända i dagsläget.

Nytt stöd för hantering av höjder från Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Höjd Direkt

Innehåll och kundnytta:

 • Vi lanserar helt nytt stöd för att få koordinatuppgifter, inklusive höjd i kartan, för våra desktop-baserade lösningar:
  • För en specifik punkt.
  • Längs en angiven linje.
  • Längs en angiven yta.
  • Detta nya stöd innebär ett verktyg som tillför nytta inom flera av våra verksamhetsområden som t.ex. GEOSECMA Karta och GEOSECMA Ledning VA.

Krävs kundförberedelser?

 • För att denna funktionalitet ska kunna aktiveras, måste tillgång till Lantmäteriets direktåtkomsttjänst Höjd Direkt säkras.

Tillkommande aktiviteter?

 • Kan eventuellt tillkomma kostnader för införande. Denna sida uppdateras så fort vi vet mer.

Fysisk planering – Stöd för Boverkets rekommendation kring planbeskrivning

Innehåll och kundnytta:

 • I detta service pack införs stöd i GEOSECMA Fysisk planering för Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning (2020:8), som Boverket släppte den 1 december 2020.
 • Det är obligatoriskt för kommuner att tillämpa dessa nya föreskrifter på planbeskrivningar som hör till detaljplaner, som påbörjas från och med den 1 januari 2022.

Krävs kundförberedelser?

 • Kan tillkomma beroende på hur lösning implementeras i GEOSECMA, men detta är inte fastställt i dagsläget. Uppdateras när vi har ytterligare information.

Tillkommande aktiviteter?

 • Kan tillkomma beroende på hur lösning implementeras i GEOSECMA, men detta är inte fastställt i dagsläget. Uppdateras när vi har ytterligare information.

GEOSECMA Karta – Uppdaterad databasmodell

Innehåll och kundnytta:

 • Bestämmelserna att ”Grundkartor ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt” (2 kap. 5 b § PBF) tillämpas första gången på grundkartor som påbörjas från och med den 1 januari 2022.
 • Vi säkerställer därför att våra Karta-kunder kan leverera grundkarta enligt Lantmäteriets ”HMK – Digital grundkarta 2020” genom att anpassa datamodellen i GEOSECMA Karta och leverera standardmall för grundkarta, vilket släpps i detta service pack.
 • Modulen kommer att möjliggöra för användaren att på ett enkelt sätt exportera grundkarta som ett så kallat lagerpaket, vilken man sedan kan öppna i GEOSECMA Fysisk planering och arkivera.

Krävs kundförberedelser?

 • De kunder som har egna mallar för grundkarta behöver se över dessa och eventuellt uppdatera dessa till den nya karta-datamodellen. Mer information om förberedelser specificeras under hösten.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inga kända i dagsläget.

GEOSECMA LVDB (ev. ny NVDB-datakatalog)

Innehåll och kundnytta:

 • Eventuell myndighetsanpassning till ny version av Trafikverkets nya NVDB-datakatalog.
 • OBSERVERA – Vi inväntar fortfarande besked från myndighet kring tidpunkt och innehåll i denna eventuella myndighetsuppdatering. Mer information publiceras så fort vi vet mer, vilket förmodligen är i slutet av Q2.

Krävs kundförberedelser?

 • Inte känt i dagsläget eftersom vi saknar detaljerad information från myndighet.

Tillkommande aktiviteter?

 • Inga kända i dagsläget.


Långsiktig produktutvecklingsplan

Om det saknas något i releaseplanen så kan det bero på att det istället finns med i vår långsiktiga produktutvecklingsplan, som i dagsläget inte är estimerad till någon specifik release. Vår långsiktiga produktutvecklingsplan innehåller exempelvis kontinuerlig anpassning till nya möjligheter i ArcGIS-plattformen. 


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.