Publicerad 2023-03-01

Central GIS-plattform

Central GIS-plattform – nyckeln till framgång för övergripande digitalisering!

God och säkrad tillgång till geodata av hög kvalitet är en allt viktigare förutsättning för innovation, digitalisering och hållbar samhällsutveckling och tillför värde för hela kommunen. Med en central GIS-plattform lagras all geografisk information i samma format och på ett enhetligt och strukturerat sätt. Det gör det möjligt att effektivisera arbetet med såväl administration av data som att se till att gällande information finns tillgänglig för kommunens medarbetare – oavsett var de fysiskt befinner sig.

Vilka fördelar och positiva effekter får ni med ArcGIS som er centrala GIS-plattform? Låt oss presentera Topp 5!


GIS GIS-plattform ArcGIS GEOSECMA for ArcGIS

5 positiva effekter med en central GIS-plattform

1. Ökad datakvalitet på all geodata
 • Med en central GIS-plattform lagras all geografisk information i samma format och på ett enhetligt och strukturerat sätt. 
 • Data kan hämtas och ajourhållas från samma källa, vilket minimerar felkällor. 
 • Dessutom bibehålls informationens värde, eftersom den kan återanvändas som beslutsunderlag i kommunen.
 • På så vis reduceras kostnaden för inköp av geodata, eftersom samma data kan användas av flera medarbetare.
Sites metadata ArcGIS Enterprise

2. Ökad tillgänglighet till geografisk information
 • Med en central GIS-plattform sprider ni enkelt geografisk information i er organisation och tillgängliggör den i en miljö anpassad efter olika verksamheters behov och roller – via webben, mobila applikationer eller kontorsdatorn. 
 • Detta säkerställer tillgång till kvalitativa och datadrivna underlag för planering och beslut för kommunens medarbetare.
 • Den ökade tillgängligheten ger medarbetarna möjlighet att själva hitta och interagera med den data de behöver, vilket minskar sårbarhet och flashalsar i organisationen. 


ArcGIS Enterprise Portal

3. En kommunövergripande och gemensam lägesbild
 • Kommunens GIS-plattform fungerar som en digital plattform att samarbeta kring. Med de verktyg som finns i plattformen kan ni presentera och övervaka er verksamhet i en visuell nulägesbild, baserad på realtidsdata.
 • Med en kombination av interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor presenteras all relevant information i en och samma vy, vilket gör det enkelt för mottageren att förstå och värdera den.
Dashboard realtid snöröjning

4 . Grundstommen till en datadriven digital tvilling

Med hjälp av GIS-plattformen kan ni skapa grundstommen till en datadriven digital tvilling av kommunen. Den datadrivna digitala tvillingen uppdateras och utvecklas i samma takt som den fysiska staden, vilket gör det möjligt att:

 • förstå hur den befintliga staden ser ut och fungerar idag.
 • styra funktioner i staden utifrån det som händer i realtid.
 • testa och utvärdera olika scenarier för att se effekten av dem.
 • skapa förutsättningar att följa nya målsättningar, såsom Agenda 2030.
3D karta modell

5. Välgrundade geografiska analyser

Geografiska analyser har en unik förmåga att sammanlänka och omvandla komplexa datamängder och visualisera mönster och samband i smarta kartor så att de blir enklare att förstå. För att resultatet av analysen ska bli korrekt är det avgörande att använda kvalitativ och korrekt data som grund. 

 • Med en central GIS-plattform utför ni välgrundade geografiska analyser utifrån olika verksamheters behov och kan fatta beslut snabbare med större tillförlitlighet. 
Projektstöd Fysisk planeringHjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.