Publicerad 2020-04-06

5 tips - Så skapas en cykelvänlig stad

Det ska vara enkelt, tillgängligt, framkomligt och bekvämt att cykla. Sverige har kanske en bit kvar innan vi kan mäta oss med cykelvänliga länder som Nederländerna och Danmark. Men det pågår just nu stora satsningar i svenska kommuner att omfördela gatuutrymmet till förmån för cykeltransporter. 

Ett ökat cyklande är en viktig del av lösningen för att bygga en attraktiv och långsiktigt hållbar stad. Här sammanfattar vi fem områden som förbättrar förutsättningarna att skapa en cykelvänlig stad.

cyklister, cykelväg

1. Del i stadsplaneringen

Hur skapas ett sammanhängande cykelvägnät med få stopp? Enkel- eller dubbelriktade cykelvägar? Var behöver cykelgarage och cykelboxar lokaliseras? Tiden är mogen för att hantera cykeln som ett eget trafikslag vid utvecklingen av staden. I Danmarks stadsplanering konstrueras oftast cykelnätet före bilvägnätet. Även om man inte går så långt så är det nödvändigt att cykelplaneringen tas med redan i ett tidigt skede av översikts- och detaljplaneprocessen för att möjliggöra en egen infrastruktur för cykling. Vid utformning av cykelvägar är det exempelvis viktigt att ha i åtanke att nya typer av cyklar, såsom el- och lådcyklar, ställer nya krav på säkerhet och utformning. Med andra ord gäller det att hitta bra lösningar för alla typer av cyklister, från barnet på väg till skolan till vuxna som cykelpendlar till jobbet i hög fart eller använder cykeln som sitt tjänstefordon.

cyklist

2. Välplanerad cykelinfrastruktur

För att underlätta för cyklister att ta sig fram enkelt, snabbt och säkert behövs en välplanerad cykelinfrastruktur med god standard. Cykelbanor ska separeras från bilvägar och trottoarer. Cykelöverfarter, där bilister ger företräde till cyklister, behöver ersätta passager där cykelbanor korsar vägbanor. Hänsyn måste tas till att den genomsnittliga hastigheten ökar i cykelvägnätet tack vare elcyklar. Hastighetsökningen medför också att elcyklister har mindre tid att titta på skyltar, vilket kräver både större bokstäver och att skyltar placeras före korsningar precis som på en bilväg. 

Så kallade cykelboxar börjar bli allt vanligare. En cykelbox innebär att cyklister får ett eget utrymme framför stopplinjen för motordrivna fordon och att bilföraren måste stanna några meter längre bak. Därigenom ökas cyklisternas synbarhet och risken för olyckor minskar. En annan åtgärd är att bredda cykelvägarna för att främja en ökad cykelkapacitet, tillgodose lastcyklar och föräldrars önskan om att kunna cykla intill sitt barn istället för bakom. Och när väl infrastrukturen är på plats så behöver den underhållas. Det innebär allt ifrån att omgående laga hål på cykelvägar, säkerställa att belysning fungerar och öka ambitionsnivån för snöröjning vintertid.


3. Ökad trafiksäkerhet

En välplanerad cykelinfrastruktur tillsammans med tydlig skyltning, väjningsmarkeringar och cykelsymboler är grunden för en ökad trafiksäkerhet för cyklister. Precis som för gångbanor är det förstås viktigt att cykelbanan placeras så att det känns tryggt att färdas på den oavsett tidpunkt, exempelvis i närheten av andra trafikanter eller bebyggelse. Belysning handlar inte bara om att höja trygghetskänslan, utan underlättar också för cyklister att upptäcka hinder och isfläckar på vägen samt att själva synas för andra trafikanter. Utmaningen är att hitta en balansgång mellan alla åtgärder som kan göras för att öka trafiksäkerheten utan att bidra till att cyklister blir oförsiktiga i trafiken.

cykelväg

4. Bättre service till cyklister

Det pågår många initiativ runt om i landet för att öka servicenivån till cyklister. I flera städer erbjuds redan pumpstationer där cyklisten kan pumpa däck. Vi ser också att antalet cykelparkeringar och cykelgarage ökar. Det finns flera typer av cykelparkeringar som passar olika parkeringsändamål, från korttidsparkering utanför butiker till dagsparkering vid arbetsplatser eller knutpunkter för kollektivtrafik till nattförvaring. Ett annat exempel är att erbjuda appar där cyklister hittar närmaste cykelpump, bästa cykelväg och säkra parkeringar. Allt för att underlätta vardagen för den cykelburna medborgaren.

människor i rörelse på gata

5. Mobility Management

Begreppet mobility management handlar om att påverka människors attityder och beteende för att främja hållbara transporter och på så sätt värna om miljö och folkhälsa samt lösa utrymmesproblematiken i den förtätade staden. Det ska vara enkelt och attraktivt att gå, cykla och åka kollektivt. Mål för mobility management kan vara att:

  • Via samhällsplaneringen påverka utformningen av bebyggelse och infrastruktur så att de stödjer ett hållbart resande.
  • Via samarbeten med andra aktörer göra så att fler underlättar för att främja hållbara resor, både inom den kommunala organisationen och andra aktörer i kommunen. Ett konkret exempel är där arbetsgivare erbjuder sina anställda leasingmöjligheter för elcyklar. 
  • Via kampanjer och kommunikationsinsatser informera om på vilka sätt man förenklar för invånare, besökare och verksamma i kommunen att gå, cykla och åka kollektivt så att det blir möjligt att välja bort bilen. 

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.