Publicerad 2021-11-17

Gå från kortsiktig till strategisk förnyelse av VA-nät

Vad är skillnaden mellan ordinarie förnyelseplanering och strategisk förnyelse av VA-nät? Och vilka förutsättningar krävs för att gå från reaktivt till proaktivt och långsiktigt arbetssätt? 

Vi har summerat de viktigaste fördelarna som uppnås med strategisk förnyelseplanering. Dessutom beskriver vi vilka faktorer som är nödvändiga för att lyckas.


Nyfiken på GEOSECMA VA Förnyelseplanering?

I månadsskiftet mars/april 2022 lanserar vi vår lösning för strategisk förnyelseplanering - GEOSECMA VA Förnyelseplanering! Redan i december kommer vi att erbjuda en förhandsvisning där du få se vår nya lösning. Vill du veta mer redan nu eller bara säkerställa att du får löpande nyheter om vår nya VA-lösning? 

Ja, jag är intresserad

Pixabay/2information-gea1f7e8f0_1280

Säkra långsiktig VA-försörjning

Enligt Svenskt Vatten är en av de viktigaste VA-tekniska frågorna hur befintliga ledningsnät behöver förnyas och med vilken takt.  

Den mest betydande och övergripande nyttan med strategisk förnyelseplanering är möjligheten att säkra vattenförsörjning och avlopp i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till människors hälsa och miljö enligt Lag om allmänna vattentjänster.

Pixabay/construction-site-gec3836119_640

Konkreta fördelar:

  • Proaktivt arbetssätt - kunna förutse problem innan de uppstår
  • Sätta in rätt åtgärd på rätt ställe och i rätt tid
  • Fatta välgrundade beslut som baseras på fakta och korrekta data
  • Sund utveckling av VA-taxan över tid
  • Uppskatta framtida personalresursbehov
  • Hantera ökade miljökrav och klimatförändringar
  • Planera för samordningsmöjligheter med andra aktörer vid utbyggnad

Fyra förutsättningar för strategisk förnyelseplanering

Pixabay/water-g436a1a243_640

1. Digitalt dokumenterad anläggning

Grunden utgörs av ett digitaliserat och sammanhängande ledningsnät. Med ett korrekt geometriskt nätverk säkerställs att data registreras på rätt sätt. Med tillgång till aktuella data om ledningar, material, dimensioner och höjdvärden säkerställs möjligheten att planera och förvalta er verksamhet. 

2. Digitalt dokumenterad drift- och underhållsdata

Förutom en digitalt dokumenterad anläggning så är det precis lika viktigt med motsvarande uppgifter om era felanmälningar, driftstörningar och åtgärder. Var och när har ni haft driftstörningar? Vilka åtgärder har genomförts? 


3. Grunddata om er anläggning möjliggör analyser

Digitala kartunderlag med information om er anläggning samt drift- och underhållsinformation är fundamentet för att möjliggöra analyser. Det är först då ni kan ta steget till en proaktiv och långsiktig planering och besvara frågor som:

  • var inom anläggningen är sannolikheten för störningar stor?
  • hur ser risk och konsekvens ut för olika ledningssträckor beroende på den infrastruktur som försörjs?
  • hur ser det övergripande förnyelsebehovet ut baserat på förväntade livslängder för ledningar?

4. Arbeta efter Svenskt Vattens rekommendationer

Nyligen lanserade Svenskt Vatten två nya publikationer (P113 och P116). Den förstnämnda handlar om effektivt underhåll av VA-system och är en rekommendation i underhållsteknik. Syftet är att P113 ska erbjuda stöd för att arbeta med drift och underhåll av VA-ledningsnät samt yttre anläggningar på ett systematiskt sätt.

Målsättningen med P116 är att fungera som ett verktyg för kommuner och VA-organisationer vid framtagande av en förnyelseplan för ledningsnäten. Den innehåller rekommendationer kring vad en plan för strategisk förvaltning av hela VA-anläggningen bör innehålla. Dessutom medföljer en vägledning för hur detta arbete bör utföras.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.