Publicerad 2023-08-29

Översvämningar - kostsam historia för kommuner och VA-organisationer

Stormen Hans fick stora konsekvenser från norr till söder

Stormen Hans – som berörde stora delar av Sverige i mitten av augusti – har bedarrat. Konsekvenserna av stormen och dess kraftiga skyfall är dock fortfarande kännbara, vilket SVT lyfte fram i sin nyhetssändning häromdagenStormen orsakade översvämningar i hela landet och i många fall är det Sveriges kommuner och VA-organisationer som, på grund av bristande underhåll, kommer att få stå för de kostnader som översvämningarna har orsakat.


Hur ser det ut i er VA-organisation?

  • Har ni verktyg för att arbeta proaktivt med förnyelseplanering av ert ledningsnät?
  • Hur säkerställer ni att rätt åtgärd sätts in på rätt plats och i rätt tid för att förhindra att störningar, som exempelvis översvämningar, uppstår?

Är ledningsnätet dimensionerat för 10-årsregn?

SVT berättar att tusentals skadeanmälningar har rapporterats in efter stormen Hans. Det kommer att dröja innan det står klart vad dessa skador kommer att kosta och vem som ska ersätta de som har drabbats. När en översvämning utreds kontrollerar försäkringsbolaget om den har orsakats av brister i den aktuella fastigheten. 

Om så inte är fallet görs en kontroll av huruvida vattenledningarna till fastigheten är dimensionerade för att klara ett statistiskt 10-årsregn*. Något som enligt lag ska vara uppfyllt, oavsett hur mycket regn som kom vid det aktuella tillfället.

*Ett 10-årsregn är när en nederbördsmängd som (för en viss plats och varaktighet) har en återkomsttid på 10 år. Det innebär att den nederbördsmängden uppnås eller överträffas i genomsnitt en gång på 10 år.

Översvämning

Översvämmade källare orsakas ofta av brister i VA-nätet

Om ledningarna inte är korrekt dimensionerade är det ledningsägaren, i många fall kommunen, som får stå för de kostnader som översvämningarna har orsakat. Något som kan innebära en stor och kostsam risk för de kommuner som inte har klimatanpassat sitt ledningsnät. Försäkringsbolagen uppskattar att runt 60 procent av alla fall av översvämmade källare beror på brister i VA-systemet där försäkringsbolagen kan kräva ersättning från kommunen.


Skyfall regn

Svenskt Vatten flaggar för höjda VA-taxor

I framtiden kan vi enligt SMHI förvänta oss att skyfall inträffar oftare och med ökad intensitet. Något som ställer stora krav på samhället i stort och Sveriges kommuner och VA-organisationer. 

Enligt Svenskt Vatten har kommunerna flera utmaningar: nya lagkrav, växande befolkning och en underhållsskuld sedan årtionden. Investeringsbehovet i Sveriges VA är i nuläget 560 miljarder kronor. I slutändan behöver kostnaden tas ut genom höjda taxor. 

Svenskt Vattens Hållbarhetsindex visar att cirka en tredjedel av landets kommuner inte har utrett potentiellt sårbara områden gällande risk för översvämningar vid regn eller höga vattennivåer. Det innebär att många kommuner inte vet var deras brister finns. 


Gå från ordinarie till strategisk förnyelseplanering 

Med GEOSECMA VA Förnyelseplanering får ni marknadens mest moderna IT-stöd för att arbeta proaktivt och systematiskt med förnyelseplanering. Dessutom helt enligt Svenskt Vattens branschstandard och vägledning "Publikation P116". 

På så sätt har ni verktyg att säkerställa att rätt åtgärd sätts in på rätt plats och i rätt tid för att förhindra att störningar, som exempelvis översvämningar, uppstår.

GEOSECMA VA Förnyelseplanering riskanalys

Fatta kloka beslut kring förnyelseplanering

Med GEOSECMA VA Förnyelseplanering får ni stöd för att fatta kloka beslut kring:

  • var inom anläggningen är sannolikheten för störningar stor?
  • hur ser risk och konsekvens ut för olika ledningssträckor beroende på den infrastruktur som försörjs?
  • hur ser det övergripande förnyelsebehovet ut baserat på förväntade livslängder för ledningar?

Vill ni ta steget till en proaktiv och strategisk förnyelse av ert VA-nät för att säkra er framtida VA-försörjning? Läs mer om GEOSECMA VA Förnyelseplanering


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.