Publicerad 2017-09-12

Gröna Analyser - Kombinationen av GEOSECMA och ArcGIS ger hållbara förutsättningar

Det finns flera olika sätt att tolka ett begrepp som gröna analyser. Den övergripande tolkningen, som de flesta förmodligen skulle hålla med om, är att det hanterar allt som är grönt och delvis blått i vår omvärld. Vilken infallsvinkel du sedan väljer beror nog väldigt mycket på hur din egen bakgrund ser ut, eller det perspektiv man utgår ifrån.

Man kan tolka vår natur ur ett ekologiskt perspektiv, eller så kan man välja att ha ett socialt perspektiv på det gröna. Men allting utgår ifrån att vi har gröna växter, djur och blåa hav som är en given omständighet för vår överlevnad. Gröna analyser baseras på dessa grundförutsättningar för att lära oss mer och kunna dra komplexa slutsatser hur situationen ser ut. Men de stora vinsterna för både människa och natur görs när man flyttar resultatet av gröna analyser in i den dagliga kommunala driften och verksamheten. Det handlar om att sluta cirkeln och skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle. Med GEOSECMA for ArcGIS så får du ett verksamhetsstöd som knyter ihop analyslagret med det kommunala förvaltningslagret och skapar hållbara förutsättningar för Sveriges kommuner.


Det är inte ett förhållningssätt, det är en förutsättning.

Värdet av att genomföra gröna analyser är att vi kan visualisera och förstå komplexa samband och sammanhang i vår natur. Allt ifrån hur växter och djur rör sig i vårt landskap och hur vi bäst optimerar den rörelsen, till att förstå hur mycket vatten ett träd kan absorbera för att minimera risken för översvämningar i vår stad. Några analyser som diskuteras väldigt mycket just nu är till exempel ekosystemtjänster, vilket egentligen är alla de tjänster som naturen, dvs både vatten och växter, ger oss på ett eller annat sätt i form av luft, mat, rekreation och biologisk mångfald. Egentligen inkluderar det allt som vi drar nytta av i naturen för att kunna ha ett välmående liv, och hur dessa resurser är fördelade i vårt landskap, samt hur dessa kan optimeras.


Fokus ligger nära knutet till hur man på bästa sätt ska kunna utnyttja och planera våra naturresurser på bästa sätt för en hållbar framtid. I många städer i Sverige pågår även just nu så kallade förtätningsdiskussioner. Hur förvaltar man stadskärnan, eller utrymmen mellan områden på bästa sätt ur ett nybyggnadsperspektiv. Där blir gröna analyser som har ett människofokus värdefulla. Begreppet bostadsnära natur kopplat till närheten av parker och grönytor och att vi som individer faktiskt mår bra av att vistas i naturen. Om vi ser till människors närhet till gröna miljöer och upplevelse av dessa, är det väl känt att vi påverkas av både andelen grönyta, områdenas storlek och dess fördelning. Mycket natur skapar inte automatiskt en bättre bebyggd miljö.


Park i stadsmiljö

Men natur som är väl integrerad med stadens övriga strukturer, som har hög kvalitet och är lätt att nå kan bidra till hållbar tillväxt och ökad välfärd Städers gröna infrastruktur utgör också livsmiljö för en ansenlig andel arter, både vanliga och mer eller mindre hotade sådana. På samma sätt som vi bygger kommunal infrastruktur för människan, så måste man ge naturen strukturella förutsättningar för att den ska kunna leverera sina ekosystemtjänster tillbaka till oss människor. Ska man pressa det till sin spets så är det inte ett förhållningssätt, utan en förutsättning för att kunna skapa ett hållbart samhälle.


GEOSECMA & ArcGIS låter dig sluta cirkeln

För att kunna säkerställa att dessa miljöerna finns, att vi har ekosystemtjänster, bostadsnära natur och egentligen all grön infrastruktur, så krävs det ju också att parkerna eller vår natur sköts och driftas utifrån vad våra gröna analyser säger. Har vi t.ex. ett område som är särskilt viktigt för biologisk mångfald. Då är det en dålig idé att klippa ner den till gräsmatta, det är förmodligen bättre att behålla den som en äng istället. För gröna analyser är ju inte bara ett underlag för planering och gestaltning. Det är även en jätteviktig fråga som måste kopplas hela vägen ut i driften och skötseln av dessa områden. Det som absolut inte får hända är att analysen stannar vid resultatet, att man faktiskt enkelt kan ta sin planering hela vägen ut i förvaltning och drift.

Vattendrag i stadsmiljö

Lyckas man inte hela vägen, så faller hela hållbarhetstanken ur ett längre perspektiv. Med kombinationen av GEOSECMA & ArcGIS har du stöd hela vägen, från analyser, t.ex. ekosystemsanalyser, tillgänglighetsanalyser, nätverksanalyser, ta fram ett resultat, visualisera för att sedan förflytta det hela sträckan ut i den dagliga driften. Du har även ett verksamhetsstöd där all din data är centraliserad och föränderlig över tid. Du kan komma tillbaka till samma analys flera gånger, för att se om förändringar i befolkning, infrastruktur eller byggande har förändrat ditt resultat. Ett levande gränssnitt, precis som den natur du försöker skapa bästa möjliga förutsättningar för. GEOSECMA for ArcGIS ger dig ett arbetsflöde från det första man gör till det sista man gör, sluter hela cirkeln, och skapar förutsättningarna för ett hållbart samhälle.

Är du nyfiken på hur kombinationen av GEOSECMA och ArcGIS kan bidra till hållbarhetstanken i din kommun? Bara kontakta oss så tar vi en diskussion.

Läs mer om vår modul GEOSECMA Park & grönyta...

Läs mer om hur GEOSECMA stödjer kommunalteknik...


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.