Publicerad 2023-03-08

Höganäs kommun kopplar livedata till kartan


Ta emot strömmande data och placera i geografin med GIS-plattformen

I arbetet med att skapa en smart kommun blir sensorer och möjligheten att mäta i realtid ett allt vanligare verktyg. Det kan exempelvis röra sig om sensorer som mäter hur invånare rör sig i staden för att man ska kunna planera gångstråk och strövområden eller smarta sopkärl som komprimerar avfallet och signalerar när de behöver tömmas. I Höganäs kommun samlar man idag in sensordata i flera olika sammanhang som man sedan kopplar till kartlager i ArcGIS-plattformen för att möjliggöra olika former av analyser och löpande arbetsinsatser.

Höganäs kommun

Hör Agnes och Magnus berätta om arbetet och nyttan med sensorerna

Våren 2022 åkte vi till Höganäs och träffade Agnes Marklund, Höganäs Energi och Magnus Svederberg, Höganäs kommun, för att få veta lite mer om deras arbete med att samla in livedata och vilka fördelar det finns med att kunna koppla den till kartan. Ta del av deras tankar, erfarenheter och tips i filmen här intill >>


GIS-plattform för hantering och lagring av data

Brian Hjort Nielsen är GIS-ingenjör på Geodataavdelningen i Höganäs kommun. Vi frågar honom varför ArcGIS som GIS-plattform en viktig förutsättning för att kunna ta emot strömmande data via IoT och koppla till geografi och geodata.

- I vårt fall är det viktigt eftersom det är den GIS-plattform vi valt att använda här i Höganäs kommun, som vår kommuns gemensamma GIS-plattform. Därför är det viktigt att sensordata hanteras, lagras, bearbetas och publiceras i samma plattform.

Dashboard GeoEvent Server

Vilken betydelse har GeoEvent Server och ArcGIS i Höganäs IoT-satsning?

- Höganäs kommun har ett pågående projekt, som kortfattat kan förklaras med att vi bygger vår GIS-baserade digitala tvilling. Som vi ser det är vår nuvarande GIS-plattform vår digitala tvilling. Men vi vill utveckla denna med flera olika andra typer av geografisk data. På så vis får användarna än bättre möjligheter med den plattform vi arbetar med dagligen. GeoEvent Server är en del av ArcGIS Server-plattformen, så det är anledningen till varför vi valde just GeoEvent Server för att hantera sensordata/realtidsdata.

GeoEventServer

Vilka analysmöjligheter finns i ArcGIS för att kombinera sensordata med övriga kommunala geodata?

- Just på grund av att GeoEvent Server är en del av ArcGIS Server, så behöver vi inte bygga upp ett nytt system, utan vi kan hantera och lagra sensordata i samma plattform, samma hårdvara och samma databaser. 


Skräddarsydda åtgärder

- Möjligheterna därefter begränsas bara av vad ArcGIS-plattformen kan och inte kan visualisera eller analysera. Plattformen har en otrolig mängd olika funktioner för att tillgängliggöra data för alla olika typer av användare och enheter. Det innebär att externa entreprenörer eller fältarbetare får tillgång till information de behöver i sina mobiler, medan handläggare får tillgång till sin information på sina datorer eller iPads, men med helt andra verktyg för att ställa frågor och få svar från plattformen. Sen vilken analys du kan göra, beror helt på vilket typ av data som insamlats. Rumstemperatur kan visualisera vilka byggnader som är energitjuvar t.ex. för att lättare planera renoveringar / åtgärder.

App i fält

Är det svårt att komma igång?

- Det beror på många olika variabler. Att lära sig och arbeta med själva GeoEvent Server, är inte svårt om man redan idag administrerar och jobbar med ArcGIS Server. Det svåraste är att få tillgång till data. Vi har inga sensorer som skickar sin data direkt till GeoEvent Server, och avkodas där. Utan våra externa och interna partners, där vi upphandlat olika sensorlösningar samlar in och avkodar informationen i sina system, och skickar den sedan vidare till vår GeoEvent Server.

Skärmvisning GeoEventserver

Tips – kravställ rätt redan i upphandling

- I Höganäs kommun har vi t.ex. tagit beslutet att vi inte kommer utveckla integrationer till 3e partssystem. Utan i upphandlingarna är det ett krav att 3e part bygger en integration till GeoEvent Server och dess API. Vi tillhandahåller en url för 3e part, där de ska skicka sensordata. Det innebär att vi bara behöver administrera GeoEvent Server, och inte 20-30 eller ännu fler olika integrationer till andras plattformar. Vi har även kravställt i vilket format datat ska skickas. Där det vanligaste för oss är JSON eller GeoJSON. Formaten styrs till största del av vilka format GeoEvent Server har inbyggt stöd för. 

Sätt en plan först!

- Alla dessa bitar måste en organisation sätta sig ner och gå igenom innan man sätter igång sin GeoEvent. Veta hur, var och när vi får tillgång till just data, och vad vi ska göra med informationen. Var den ska lagras, visualiseras och vem som ansvarar för vad.


Vad är nästa steg i er IoT-satsning?

- Vi är på många sätt bara i uppstartsfasen vad det gäller IoT/strömmande data, även om vi idag har en hel del som redan är driftsatt. Vi bygger sakta men säkert upp plattformen för strömmande data, och sen låter vi den utvecklas. Vi har vårt egna projekt "Höganäs Smart City" där vi tillsammans med alla förvaltningar och kommunala bolag visar vad man kan göra, och sen låta organisationen se vad deras behov och nytta är med möjligheterna vi har i hela GIS-plattformen. Vi har inget slutdatum, utan ser detta som en del i sättet vi kommer arbeta med vår GIS plattform. Precis som vi gjort i många år tidigare, men med helt nya sätt att få tillgång till data.

Parkeringsinfo Höganäs

Detta är ArcGIS GeoEvent Server

ArcGIS GeoEvent Server gör det möjligt att integrera dataströmmar i realtid direkt in i organisationens centrala GIS-plattform. Man kan ansluta till praktiskt taget alla typer av strömmande data. Datan från dataströmmar kan exempelvis nyttjas för att automatiskt informera er personal när angivna förhållanden inträffar, allt i realtid. 

GeoEvent Server bidrar också till att förse realtidsinformation till de GIS-applikationer du använder i din vardag. Det hjälper dig att komma till snabbare beslut och erhålla kunskap om när och var förändringar sker. 

GeoEvent Server inkluderar färdiga funktioner för filtreringar och arbetsflöden vilket gör det möjligt för organisationen att identifiera och fokusera på de mest intressanta händelserna, platserna och nyckeltalen för deras verksamhet.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.