Publicerad 2022-11-04

Invånare i 95 av Sveriges kommuner har tyckt till om den kommunala tekniken


Vattenkvalitet får högst betyg i årets Kritik på teknik

I oktober publicerade SKR resultatet av årets Kritik på teknik där invånare i 95 av Sveriges kommuner har fått tycka till kring kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Resultatet var inte helt olikt det i Kritik på teknik 2019. Högst betyg får vattenkvaliteten, renhållning och avfallshantering, medan endast tre av tio är positiva till kommunens vägstandard.

Ta del av Kritik på teknik 2022 (SKR)

Kritik på teknik 2022


Om Kritik på teknik

Vart tredje år bjuder Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) in kommuner till att medverka i enkäten Kritik på teknik där deras invånare mellan 18-74 år får chans att tycka till om och betygsätta kommunens service inom områdena:

  • Gator och vägar
  • Parker och lekplatser
  • Vatten och avlopp
  • Avfall och avfallshantering
  • Kommuninfo och kommunkontakter

Syftet med enkäten är att få en bild av hur medborgarna uppfattar kommunens service, om den lever upp till de önskemål och krav de har, samt att identifiera om det finns några brister i den som är i behov av åtgärd.


Summering Kritik på teknik 2022

Årets summering är i stort sett lik den från Kritik på teknik 2019. Vattnet håller en fortsatt god kvalitet medan bättre standard på vägnät och utökat antal cykelvägar efterfrågas bland invånarna. Summeringen nedan är ett snitt på samtliga deltagande kommuner och kan därmed skilja från kommun till kommun.

Gator, gång och cykelväg samt snöröjning

Åtta av tio invånare är nöjda med renhållningen av gator och torg. Sex av tio uppger dessutom att de ser positivt på kommunens insats när det kommer till snöröjning och halkbekämpning. Siffrorna sjunker markant när invånarna tycker till om standarden på kommunens gator och vägar. Där är endast tre av tio positivt inställda. Standarden på cykel- och gångvägar upplevs däremot som god bland hälften av de tillfrågade.

Skötsel av parker och lekplatser

Sju av tio uppger att de är nöjda med skötseln av kommunala parker och siffran är nästan lika hög, sex av tio, gällande kommunens underhåll av lekplatser. Deltagarna i enkäten uppger att de i första hand besöker parkerna för att promenera, men även för lek, rekreation och naturupplevelser.

VA

Hela nio av tio är nöjda med kvaliteten på sitt dricksvatten och drygt hälften av de tillfrågade uppger att de sällan eller aldrig dricker vatten på flaska. Dessutom kan åtta av tio uppge att de inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen under de senaste tolv månaderna.

Sophämtning och avfallshantering

Åtta av tio är nöjda med såväl återvinningscentralen som hämtningen av hushållssopor vid sin bostad. Nio av tio deltagare anser sig vara tillräckligt informerade kring hur de ska sortera sitt avfall.

Länktips

Besök Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Läs mer om GEOSECMAS verksamhetsmoduler inom kommunalteknik


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.