Publicerad 2019-11-28

Hur nöjd är kommuninvånaren med den tekniska förvaltningen?

Stort missnöje med kommunalt vägunderhåll och tumme upp för vattenkvalitet

Endast tre av tio medborgare är nöjda med standarden på sin kommuns vägar och gator (källa SKL). Ett lågt betyg som visar att underhållet generellt sett behöver bli bättre.

Samtidigt visar en undersökning från SVT att 80 % av landets kommuner står inför besparingar och ett område som många planerar att spara in på är just vägunderhåll och snöröjning (källa SVT). 

potthål

SKL:s enkät ”Kritik på teknik"

Varje år genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en enkät, ”Kritik på teknik”, där medborgarna i deltagande kommuner får lämna omdömen om hur de upplever kommunens service avseende gator, parker, VA, sophämtning och avfallshantering.

I årets studie deltog drygt 100 kommuner och resultatet är tänkt att stödja kommunerna att identifiera områden som kan förbättras.  Nedan hittar du en summering av resultatet i årets Kritik på teknik.

människor i rörelse på gata

Summering av "Kritik på teknik 2019"

Gator, gång- och cykel samt snöröjning

Sex av tio invånare är nöjda med snöröjning och halkbekämpning. När invånarna tycker till om standarden på vägar uppger endast tre av tio invånare att de är nöjda. Vad gäller gång- och cykelnätet så upplever hälften att standarden är god. Man önskar också att cykelvägarna blir fler och binds ihop bättre än idag.

Skötsel av parker och lekplatser

Sju av tio invånare är positivt inställda till skötseln av kommunala parker och nästan lika många, sex av tio, tycker att lekplatserna underhålls på ett bra sätt. Promenader uppges som främsta användningsområdet för parker följt av lek, avkoppling och som sätt att uppleva naturen.

VA

Hela nio av tio invånare är nöjda med kvaliteten på sitt dricksvatten. Det positiva resultatet styrks av att åtta av tio inte varit utsatta för störningar i vattenförsörjningen till sin bostad under de senaste tolv månaderna.

Sophämtning och avfallshantering

För samtliga deltagande kommuner är en majoritet av invånarna, åtta av tio, nöjda med hämtningen av hushållsavfall. Nöjdheten med återvinningscentralen ligger på samma nivå som den för hämtning av hushållsavfall.

Länktips


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.