Publicerad 2019-06-25

Jakten på kostsamt vattenläckage

Varje år läcker 20–25 % av vårt dricksvatten ut i marken på grund av läckage i ledningsnäten (källa: Statistiska Centralbyrån). Anledningarna är bland annat Sveriges föråldrade ledningsnät, eftersatt underhåll och att våra VA-nät byggdes för det klimat vi hade då och inte de klimatförändringar som vi idag möter. 

I Danmark är motsvarande siffra cirka 7 %. En orsak till att Danmark lyckats minska utläckage är investeringar i ny teknik för att spåra och upptäcka läckor. I vårt grannland får vattenbolagen dessutom böta om vattenförlusten överstiger 10 %. Här presenterar vi 3 faktorer som bidrar till att minska förlusten av vatten och kunna kontrollera vattnets väg från verk till konsument och tillbaka.

översvämning gata

1. Kontroll och kunskap om sin VA-anläggning

Den grundläggande förutsättningen för kontroll över sin verksamhet är tillgång till digitaliserade och kvalitativa grunddata om sin VA-anläggning. Först då skapas möjligheten att identifiera aktuell status på ledningsnäten och arbeta med förebyggande insatser istället för akut underhåll. Ett digitaliserat och sammanhängande ledningsnät är också fundamentet för att kunna tillämpa de nya tekniska möjligheter som finns.

svensk insjö

2. Underhåll och bygg om ledningsnäten i tid

Utbytet och underhållet av vatten- och avloppsledningar skulle behöva gå dubbelt så fort som idag enligt Svenskt Vatten. Ersättningsinvesteringar i befintliga nät måste öka men det behövs även nyinvesteringar i VA-infrastruktur.

svensk sjö i sommarskrud

3. Proaktivt arbete med ny teknik

Att hitta läckage manuellt på långa sträckor och djupt under marken är svårt och kostsamt. Med hjälp av ny teknik blir det enklare att identifiera var läckorna finns. Här beskrivs några konkreta exempel.

Sensorer och flödesmätare

Ett väl utbyggt nätverk av sensorer och flödesmätare gör det möjligt att direkt se var och när något händer. Tack vare tillgång till realtidsinformation möjliggörs aktiv läcksökning och långsiktig planering av underhåll.

Drönare

Med dykande drönare ökar tillgängligheten till anläggningar och inspektion av platser som annars kan vara svåra att komma åt. Följden blir att fler anläggningar kan kontrolleras och med färre resurser. 

AR (Augmented Reality)

Med AR och förstärkt verklighet kan vi se det som inte syns för blotta ögat tillsammans med det som existerar i omgivningen. Effekten blir att man snabbare, och med större precision, kan upptäcka problem samt  enklare identifiera möjligheter till lösning. 

Artificiell intelligens (AI)

AI kan användas för att göra konditions- och statusbedömningar av vattenledningar. Genom att utgå från data om tidigare läckor tillsammans med information om hur ledningarnas attribut påverkar läckage (exempelvis dimension, material, ålder, jordart och tidigare driftstörningar) så blir resultatet en sannolikhetsbedömning för läckage på en viss ledning. Tekniken möjliggör en konditionsbedömning på hela ledningsnätet på bara ett par sekunder jämfört med en analog bedömning som skulle tagit år.

Fjärravlästa mätare

Digitala och fjärravlästa mätare skickar förbrukningsdata dagligen, vilket ger VA-organisationen tillförlitliga data och möjlighet att se exakt var i nätverket man har läckageproblem. Dessutom medför det kunskap om faktiskt förbrukning, vilket ger korrekt debitering och jämnare intäktsflöde.


Framtidens VA-system 2021

VA-branschen står inför den hittills största förändringen någonsin. Nya tekniska möjligheter, tillsammans med befolknings- och klimatförändringar, resulterar i helt nya krav på vad ett IT-baserat verksamhetsstöd måste klara av. S-GROUP Solutions mål är att senast år 2021 leverera Sveriges första VA-system som är rustat för morgondagens behov. Vill du veta mer om vår syn på framtidens VA-verksamhet?

LÄS MER

stadsvy med ettor och nollor

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.