Publicerad 2019-03-19

Varje dag skadas 140 barn på lekplatser

- Vem är ansvarig och hur får vi säkrare lekplatser?

Varje år behöver ca 50 000 barn läkar- eller tandläkarvård på grund av skador som uppstått när de lekt på lekplatser. De vanligaste skadorna orsakas av för stora öppningar i klätterställningar, glipor i rutschkanor där barnens kläder kan fastna eller för att det saknas fallskydd med tillräcklig stötdämpning. Konsumentverket, tillsammans med Boverket och SKL, har genomfört en marknadskontroll av lekredskap, som visade att två tredjedelar av påträffade säkerhetsbrister var underhållsbrister. I denna artikel reder vi ut vem som ansvarar för säkerheten och vilka regelverk som gäller kring lekplatser. Dessutom har vi intervjuat Konsumentverket, som är tillsynsmyndighet för produktsäkerhet.

klätterställning, lekpark

Vad säger Konsumentverket?

S-GROUP Solutions har träffat Anna Strandberg, utredare inom produktsäkerhet på Konsumentverket. Hon nämner bland annat vikten av standarder, underhåll och besiktning för att skapa säkra lekplatser.


Fastighetsägaren ansvarar för säkerheten

Ansvaret för en lekplats ligger hos fastighetsägaren, som i de flesta fall är en kommun. Det betyder att man är ansvarig för att lekplatsens redskap och utformning motsvarar gällande regelverk. Med det följer också ett underhållsansvar (se till så lekplats och lekutrustning alltid är i gott skick) samt ett juridiskt ansvar om någon kommer till skada på området. Planer för besiktning, kontroll och drift och underhåll ska upprättas och följas. Dessutom ska en årlig säkerhetsbesiktning genomföras av en certifierad besiktningsman.

lekredskap, lekpark, gunga

Regelverk för lekplatser

Det finns både lagar och standarder som reglerar detta området. Enligt Plan- och bygglagen är kommunens byggnadsnämnd tillsynsmyndighet för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser inom kommunen. Konsumentverket är tillsynsmyndighet över Produktsäkerhetslagen som reglerar att alla befintliga lekredskap ska uppfylla gällande säkerhetskrav. Det finns även en Europa-standard med krav på säkerhet och stötdämpande underlag för lekredskap. I publikationen "Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap" (som tagits fram av Boverket, Konsumentverket och Svenska Kommunförbundet) finns en komplett beskrivning av de regler och standarder som gäller.

Rekommendationer till kommuner och andra fastighetsägare

Förutom den årliga säkerhetsbesiktningen enligt standard bör rutinmässiga visuella kontroller och regelbundna funktionskontroller göras. För redskap som utsätts för stora påfrestningar eller skadegörelse kan dagliga visuella kontroller vara nödvändiga. Dessa kontroller kan göras av fastighetsägaren själv. För att erbjuda god service till allmänheten bör lekplatsen också ha en skylt med ansvarig fastighetsägare och kontaktuppgifter dit man kan vända sig om man upptäcker skaderisker på lekplatsen. Ytterligare information finns på Boverkets hemsida.


Besiktning av lekredskap med GEOSECMA

I GEOSECMA finns stöd för att kontrollera i vilket skick kommunens lekplatsutrustning är. Systemet följer standard och regelverk och hjälper dig att hålla koll på när det är dags för visuell kontroll, funktionskontroll och säkerhetsbesiktning. Besiktningsmallar kan skapas i programmet, vilket ger besiktningspersonal tillgång till checklistor i surfplattan då de utför kontroller av lekplatser. Och genom att mata in alla uppgifter i fält blir det möjligt att:

  • registrera behov av åtgärder
  • skapa en översiktsbild av kommunens lekplatser och dess status
  • lägga in påminnelse för uppföljning
  • planera kommande underhåll och förebygga olyckor

Läs mer om GEOSECMA Park och grönyta

cyklister, cykelväg

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.