Publicerad 2023-09-14

Nationellt ledtidsindex – kartläggning av ledtider för kommuners detaljplane- och bygglovsprocesser

Ny rapport redovisar kartläggning av kommuners ledtider

Sverige står inför den största nedgången i bostadsbyggandet sedan 90-talet, vilket medför stora konsekvenser för såväl privatpersoner som arbetsmarknad och tillväxt av samhället i stort. Samtidigt ser man att ledtider för detaljplaner och bygglovshandäggning ökar, trots att antalet detaljplaner och bygglov faktiskt minskat. Vad beror det på?

Nyligen publicerades ”Nationellt Ledtidsindex” – en årlig rapport som redovisar kartläggning av ledtider för kommuners plan- och byggprocesser. Syftet med kartläggningen är att få ett mått på hur ledtider ser ut i Sveriges kommuner, vilka de största utmaningarna är och vad som krävs för att uppnå en kortare ledtid. 48 kommuner ingick i kartläggningen och vi hittar Gävle, Kalmar och Trosa kommun i topp för kategorierna stora, medelstora och små kommuner. Bakom rapporten står Initiativet Bygg i tid, Fastighetsägarna och Byggföretagen.


Hur ser ledtiderna ut i er kommun?

 • Hur arbetar ni med att förbättra era ledtider i plan- och bygglovsprocessen? 
 • Har ni tillgång till rätt verktyg för att uppnå en effektiv, digital arbetsprocess?
Tid timglas handläggning ledtid ledtider

Bild team

Vilka faktorer bidrar till en kortare ledtid?

 • Tidig dialog och nära samarbete med olika intressenter, såsom mellan plan- och bygglovsenheten, med berörda entreprenörer och med Länsstyrelsen.
 • Effektiva arbetsmetoder och processförbättringar. För att uppnå korta detaljplane- och bygglovsprocesser är effektiva arbetsmetoder och kontinuerlig utveckling och förbättring av dessa processer avgörande, konstaterar man.
 • Handläggarsenioritet och resursallokering – att kommunens medarbetare besitter rätt kunskap och kompetens beskrivs som en tydlig framgångsfaktor för kortare ledtid.

Vilka faktorer kan ge längre ledtider?

 • Att delar av plan- och byggprocessen är ineffektiv – eftersatt digitaliseringsarbete är en orsak som nämns.
 • Avsaknad av strategi för att korta ledtider – i de kommuner där man inte aktivit fokuserar på att effektivisera sina processer har dessa en tendens att förlängas, enligt rapporten.
 • Överklaganden – mängden överklaganden ökar i många kommuner, vilket har en negativ inverkan.
 • Otillräckligt samarbete mellan plan- och bygglovsenheterna, vilket kan kopplas till såväl samspelet mellan enheterna som att man fysiskt befinner sig långt ifrån varandra.
 • Tolkning av lagstiftning – kommuner upplever problem med att effektivt kunna förhålla sig till gällande lagstiftning i handläggningsprocessen, i synnerhet när PBL och Miljöbalken ställs mot varandra.

Stockholm byggnader bebyggelse planering byggarbete

Konstruerade detaljplaner GEOSECMA Fysisk planering

Ta steget till en mer effektiv plan- och byggprocess med GEOSECMA Fysisk planering

Rita detaljplaner. Konstruera detaljplaner. Det kan tyckas vara en lek med ord, men det innebär faktiskt mycket mer än så. Med konstruerade detaljplaner bär varje del av detaljplanen information som lagras i er planbestämmelsedatabas. Här kan kommunens detaljplaner och planbestämmelser samlas digitalt och sömlöst, vilket utgör grunden för en effektiv plan- och byggprocess.

Kalmar kommun är en av de kommuner som valt GEOSECMA Fysisk planering som verksamhetssystem för fysisk planering. Vill ni också ta steget till en mer effektiv plan- och byggprocess? Läs mer om GEOSECMA Fysisk planering


GEOSECMA Widgets Fysisk planering

Smarta verktyg som underlättar bygglovshantering

Med GEOSECMA Fysisk planering kan ni enkelt utföra avancerade analyser och visualisera resultatet av olika frågeställningar, såsom:

 • Vad gäller på en specifik plats?
 • Hur mycket markreserver har kommunen?
 • Hur mycket mark kan bebyggas med bostäder?
 • Hur mycket outnyttjad mark finns för industriverksamhet?
 • Vad och i vilken omfattning/utformning får byggas på en fastighet?
 • Hur stora ytor är planlagda för en viss användningsbestämmelse?

Minska risk för överklagen genom digital interaktion

En ökad mängd överklaganden lyfts fram som en av faktorerna som har negativa konsekvenser för ledtider, enligt Nationellt Ledtidsindex och även i SKR:s rapport Överklagande av detaljplaner. Genom att nå ut med era planer på ett sätt som främjar tillgänglighet och medborgardialog har ni möjlighet att minska risken för överklagan genom bättre interaktion och förbättrad dialog med berörda intressenter och medborgare

Främja dialog med ArcGIS StoryMaps

Låt kartor, bilder, film och annan media berika er berättelse med ArcGIS StoryMaps! Inbyggda möjligheter för läsaren att interagera med presentationen hjälper till att ytterligare fördjupa förståelsen och skapa ett interaktivt och digitalt samrådsförfarande för era planer. En fördel för både kommun och medborgare! 

ArcGIS Urban - modelleringsverktyget för fysisk planering

Visualisera planer i olika interaktiva och digitalt drivna tillämpningar i 3D med ArcGIS Urban, för att på ett visuellt, informativt och engagemangskapande sätt nå ut med ställningstaganden, indikatorer och förutsättningar.

ArcGIS Urban Lomma kommun

Alla involverade aktörer har ett ansvar

Rapporten konstaterar att Sveriges kommuner har olika förutsättingar för att korta sina ledtider. Att det är stora skillnaderna mellan kommunerna i undersökningen är inte förvånande, men man ser också att det finns tydliga skillnader mellan kommuner som har liknande förutsättningar.

Men ansvaret ligger inte enbart ligger hos kommunerna. Alla involverade aktörer – från exploatörer och byggherrar till myndigheter och lagstiftande organ – kan, genom att effektivisera sina processer och sitt arbetssätt, bidra till kortare ledtider för plan- och byggprocessen. Till exempel genom att säkerställa att man tillhandahåller kompletta handlingar i sin ansökan och genom att lagstiftningen minskar omfattningen av tidskrävande utredningar och överklaganden, säger FastighetsägarnaHjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.