Publicerad 2021-03-11

Smarta VA-ledningsnät – vad innebär det? Ta del av vår snabbguide!


Smarta ledningsnät: Samla data på smart sätt och fatta klokare beslut

Att vara smart kan även uttryckas som att vara klok, kunnig och intelligent. Och dessa förmågor gäller också när vi pratar om smarta VA-nät. Framför allt har det stor betydelse för vilka krav vi ska ställa på ett IT-stöd för att kunna hantera våra ledningsnät på ett smart sätt.

För smarta ledningsnät förutsätter kunskap om VA-anläggningen och att data kontinuerligt samlas in och analyseras. Det är först då det blir möjligt att arbeta proaktivt och i realtid samt fatta kloka och datadrivna beslut kring drift, underhåll och förnyelse.

Ett smart ledningsnät är mycket kopplat till digitalisering. Att vi mäter saker ute i nätet och att vi samlar data på ett smart sätt så vi tar smarta beslut.” - Magnus Bäckström, Expert Rörnät, Svenskt Vatten

unsplash/artificial-intelligence-2167835_640

Kunskap om dagens ledningsnät - grunden för morgondagens hållbara VA-nät

De bakomliggande drivkrafterna för en ökad digitalisering av ledningsnät kan sammanfattas i föråldrade ledningar, eftersatt underhåll, klimatförändringar och urbanisering. För att hantera dessa utmaningar krävs en god kännedom om ledningsnätens nuvarande status. 

Fundamentet för det är ett digitaliserat och sammanhängande ledningsnät. Det är först då det är möjligt att exempelvis sätta in rätt åtgärder för att minska tillskottsvatten, veta vilka delar av ledningsnätet som kan fortsätta lagas eller var det krävs en ökad förnyelsetakt. Utan ett digitaliserat nät går det heller inte att dra nytta av nya tekniska innovationer.

unsplash/kazuend-cCthPLHmrzI-unsplash

Ny teknik som används på rätt sätt ger smartare beslutsstöd – 2 exempel:

Artificiell intelligens används vid riskbedömning av läckor

Stockholm Vatten och Avfall är pionjärer inom området "VA + AI". De har under ett antal år arbetat med konditionsbedömning av ledningsnät samt att spåra och förutse läckor med hjälp av artificiell intelligens. Utgångspunkten är data om tidigare läckor. Den modell de har tagit fram lär sig sedan hur t.ex. dimension, material, ålder, jordart och tidigare driftstörningar påverkar risken för läckage.

Se SVT-reportage om hur AI förutspår läckor i Stockholm

Sensorer larmar i realtid

Sensorer kan användas som informationsbärare i realtid. Det innebär att ert vatten- och avloppsnät själv kan tala om hur det mår och larma när något avviker från det normala. Ett exempel är vid så kallade bräddningar, som uppstår när höga vattenflöden överbelastar ledningar och tillfälliga utsläpp av avloppsvatten sker till närliggande vattendrag. Med sensorers hjälp upptäcks översvämningen snabbt och rätt åtgärder kan planeras. Ett annat tillämpningsområde är när vattenföroreningar eller läckor uppstår. Med väl utbyggda sensornätverk kan ni direkt se var och när något händer och därmed också agera omedelbart.


Välj rätt systemstöd för att garantera morgondagens hållbara VA-ledningssystem

Nu utvecklar vi nya GEOSECMA for ArcGIS VA – Sveriges enda VA-system rustat för framtidens behov. Tack vare att vårt VA-system utvecklas på Esris plattform för nätsystem, som dessutom används i hela världen, har vi en unik möjlighet att leverera den funktionalitet som landets VA-bransch behöver. 

Plattformen utgör grunden för smarta VA-ledningsnät och ger direkt tillgång till skräddarsydda applikationer för analys, beslut, planering, fältarbete och kommunikation.

Intresserad av att veta mer? Scrolla ned till slutet av sidan där du hittar vår filmpresentation om nya GEOSECMA VA.

unsplash/silas-baisch-p-6S-filXzM-unsplash

”Den största wow-faktorn i S-GROUP Solutions nya VA-lösning kommer vara integreringen till alla intelligenta system som kommer hela tiden, framför allt vattenmätare, flödesmätare, övervakningssystem och kunna sammanställa den här realtidsinformationen i programmet. Då får vi fram statusen på ledningsnätet och kan sätta in rätt åtgärder i rätt tid."

 Andreas Bengtsson, Projekteringsingenjör, Vatten och avfall på Motala kommun


Nya GEOSECMA for ArcGIS VA – Sveriges enda VA-system rustat för framtidens behov

I vår 12 minuter långa film får du ta del av intervjuer med VA-kollegor som bl.a. ger sin syn på:

  • Vad krävs av ett VA-system för att kunna hantera branschens utmaningar?
  • Hur bidrar nya tekniker, t.ex. Internet of Things och Artificiell Intelligens, till att lösa VA-relevanta verksamhetsproblem?
  • Vilka förväntningar finns på smarta ledningsnät och ett VA-system för framtiden?

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.