Publicerad 2019-05-14

4 FÖRÄNDRINGAR SOM PÅVERKAR VA-BRANSCHEN

VA-branschen står inför de hittills största utmaningarna någonsin. Det handlar om klimatförändringar, urbanisering och föråldrade VA-nät. Samtidigt ser vi en hisnande utveckling av tekniska innovationer som skapar nya möjligheter.

I denna artikel presenteras varför det är så viktigt att VA-organisationer rustar sig inför framtiden.

Havsbild

1. Klimatförändringar - vattenbrist och översvämningar

Vi börjar med klimatförändringar. Ena dagen är det för mycket vatten med skyfall och översvämningar. Andra dagen är det vattenbrist på grund av långa perioder av torka. Nyligen publicerade SGU (Sveriges geologiska undersökning) uppgifter om att grundvattennivåerna återigen är under de normala för årstiden i stora delar av landet. Det betyder att Sveriges VA-organisationer än en gång riskerar att stå inför en sommar med kapacitetsbrist i vattenverken. 

Och vid översvämningar och läckage blir resultatet inte bara materiella kostnader utan även hälsorisker. Bakterier sprids om avloppsvatten kommer in i dricksvattnet vilket påverkar vår hälsa. När risken för översvämningar ökar måste vi förebygga så att vatten fångas upp och fördröjs och inte hamnar i avloppssystemen. Oavsett om det handlar om vattenbrist eller översvämningar så krävs en långsiktighet och proaktivitet från VA-organisationer för att hantera problemen.

2. Förflyttning från landsbygd till stad

Urbanisering är en annan utmaning med konsekvenser som befolkningstillväxt och utflyttning som två ytterligheter. Städerna förtätas i snabb takt. Svenskarna blir allt fler och med byggnation av nya bostäder följer behovet av fler hushåll som ska anslutas till VA-nätet. Inflyttning ställer krav på ökad nätkapacitet, vilket i sin tur betyder ökade investeringar. Kommuner som istället drabbas av stor utflyttning tvingas hantera överdimensionerade anläggningar, minskade kundunderlag och har samtidigt ett behov av att skapa överföringsledningar för att slippa många små reningsverk.


3. Eftersatt underhåll blir dyrare ju längre man väntar

Den tredje utmaningen rör landets föråldrade VA-nät där utbytet och underhållet av vatten- och avloppsledningar skulle behöva gå dubbelt så fort som idag. Ersättningsinvesteringar i befintliga nät måste öka men det behövs även nyinvesteringar i VA-infrastruktur till följd av befolkningsökning, bostadsbyggande och klimatförändringar. På 20 års sikt kommer vi att behöva betala dubbelt så mycket för att ha friskt dricksvatten befarar Svenskt Vatten.

foto svensk sjö omgiven av lövskog

4. Ny teknik möjliggör nya sätt att lösa problem

Parallellt pågår ett digitaliseringsskifte och en hisnande utveckling av tekniska innovationer som kan användas för att hantera dessa utmaningar. Sensorer kan användas för att låta vatten- och avloppsnätet självt tala om hur det mår eller larma när något avviker från det normala. Tillämpning av artificiell intelligens inom VA-branschen är ännu bara i sin begynnelsefas. Tekniken gör det möjligt att göra beräkningar utifrån stora mängder data om ledningsnätet. Effekten blir ett intelligent beslutsstöd med möjlighet att upptäcka problem före de uppstår. AI kan också användas som metod för att klassificera och riskbedöma ledningar. Augmented reality är en annan nyhet som betyder förstärkt verklighet. Med AR kan vi se det som inte syns för blotta ögat tillsammans med det som existerar i omgivningen. Det medför att man snabbare, och med större precision, kan upptäcka problem eller enklare identifiera bättre möjligheter till lösning.

Listan på exempel med tekniska innovationer kan redan göras lång och kommer fortlöpande att fyllas på med nya möjligheter. Därför är det avgörande att också ha ett öppet verksamhetssystem där det är möjligt att ta emot, hantera och dela data så att teknik och nytta kan förenas i praktisk verklighet.


Morgondagens VA-system

S-GROUP Solutions mål är att år 2021 leverera Sveriges första VA-system som är rustat för morgondagens behov. Därför kommer vi inom kort att möta våra kunder, som har GEOSECMA for ArcGIS Ledning VA. Vi vill ge våra användare möjlighet att vara med och påverka morgondagens VA-lösning. Vill du veta mer om vår syn på framtidens VA-verksamhet?

LÄS MER

svensk stad med vatten i kvällsljus

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.