Publicerad 2019-09-03

Ny klassificering av cykelvägar?

I dagsläget saknas en systematisk nationell modell för hur cykelnätet ska delas in i kategorier. Varför finns det behov av en sådan modell? Trafikverket anser att en generell kategorisering kan användas för att underlätta såväl planering som underhåll av cykelvägarna. Huvudargumentet är dock att en kategorisering för cykelvägar krävs för att tydligare kunna beskriva standard för utformning, underhåll och konstruktion för cykelvägar samt deras användning. Tanken är att kategoriseringen ska kunna användas på statliga, kommunala och enskilda vägar då detta, för trafikanten, ger en sammanhållande bild av hela cykelnätet.

cykelväg

Remissrunda och pilotstudie

Trafikverket har avslutat sin remissrunda till kommuner. Nästa steg är en pilotstudie i ett antal kommuner för att genomföra en klassning och därefter kunna bedöma om justeringar behöver göras. Föreslagna kategorier är Regional cykelväg, Huvudcykelväg och Lokal cykelväg.

Länkar till mer information:

cyklister, cykelväg

Digitalt cykelnät

Cykelnät är obligatoriska delar i den nationella vägdatabasen. Med GEOSECMA:s moduler för gaturummet finns stöd för att såväl utbyta cykelvägsdata med NVDB som att ajourhålla informationen. Via GEOSECMA LVDB sköts utbyte av lokala cykelnätsdata via tjänstebaserat datautbyte till NVDB.

Med GEOSECMA Gata kan beläggningsunderhållsdata läsas in separat för gatu- eller cykelnät, vilket ger kvalitativa underlag inför skötseln av kommunens cykelvägar.

Med ett digitalt cykelnät, tillsammans med övrig information i det digitala gaturummet, finns förutsättningarna att ta emot, dela och hålla ihop data, hantera Internet of Things och erbjuda digitala tjänster. För medborgarna innebär det att man enkelt hittar kortaste cykelvägen till jobbet, säkraste skolvägen för barnen och kan planera cykelvägar för rekreation.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.