Få en översikt av nuläget med ArcGIS Dashboards!

ArcGIS-plattformen ger er tillgång till en mängd appar och verktyg med olika funktioner som kan underlätta ert arbete – en av dessa är appen ArcGIS Dashboards. Med ArcGIS Dashboards kan ni:

 • övervaka er verksamhet i en visuell och digital nulägesbild, baserad på realtidsdata.
 • underlätta för mottagaren att förstå och värdera information. Med Dashboards kombination av interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor presenteras alla relevant information i en och samma vy.
 • tillgängliggöra information för medborgare, kollegor och andra kommunala verksamheter och främja att rätt beslut fattas snabbare!


ArcGIS Dashboards screen

Så kan ni använda ArcGIS Dashboards i kommunal verksamhet

ArcGIS Dashboards är ett verktyg som är till stor nytta för kommunens olika verksamhetsområden – oavsett om det handlar om att tillgängliggöra realtidsdata till era medborgare eller att underlätta dialog med kollegor och beslutsfattare. Nedan beskriver vi hur ArcGIS Dashboards kan vara till nytta inom just ert verksamhetsområde!


VA-verksamhet

Presentera er VA-data i ArcGIS Dashboards och få en aktuell bild av hur ert ledningsnät mår! Jämför med tidigare dag, vecka, månad eller år för att identifiera avvikelser och upptäcka nya mönster:

 • Se driftstörnings- eller åtgärdstyper fördelade över tid och geografiskt läge.
 • Följ aktuell status i förhållande till interna nyckeltal och verksamhetsmål.
 • Se var i kommunen det förekommit källaröversvämningar och om antalet förändrats över tid.
 • Öka förståelsen för era prioriteringar när ni presenterar dem för beslutsfattare och politiker inför budgetförhandlingar och investeringsbeslut. 
 • Tillgängliggör information om pågående eller planerade VA-arbete på kommunens hemsida.
VA ArcGIS Dashboards

Gaturummet

Genom att presentera data från era verksamhetssystem för gata och trafik, belysning och park i ArcGIS Dashboards kan ni:

 • se nuvarande status på era gaturumsanläggningar. 
 • överblicka genomförda inventeringar och se kommande behov av åtgärder
 • presentera och kommunicera underhållsbehov och underhållsplanering med era beslutsfattare.
 • sammanställa och presentera en överblick av kommunal belysning eller ett urval av den, såsom armaturinformation.
Dashboards belysning
 • se när lekplatser besiktigades och vilka anmärkningar som måste prioriteras.
 • se när träden i stadsparken inventerade senast och vilken status de hade vid detta tillfälle.
 • visualisera och överblicka var i kommunen det finns invasiva växtarter och använda det som beslutsunderlag för prioritering av åtgärder.
 • hantera statistik och analyser, såsom summera längder av olika vägtyper.
 • använda verktyget som underlag i er kommunikation med utförare som orsakat skador på vägar i samband med vinterväghållning.
ArcGIS Dashboards 10.9.1


Karta – Detaljplan

Med ArcGIS Dashboards får ni tillgång till ett effektivt presentationsverktyg där ni kan tillgängliggöra information för såväl medborgare som beslutsfattare. Ni kan till exempel:

 • presentera lediga tomter för bostads- och verksamhetsändamål på kommunens hemsida.
 • visa kommunens pågående detaljplaner och vilket skede de befinner sig i just nu. Bilden till höger visar ett exempel på detta från Sotenäs kommun.
 • visualisera och kategorisera inkomna synpunkter från samråd. På det sättet kan ni senare sammanställa och presentera ett utlåtande tillsammans med ett urval av de inkomna synpunkterna.
ArcGIS Dashboards Sotenäs detalplaner


GIS-samordning

Med ArcGIS Dashboards får er kommun tillgång till ett effektivt verktyg och plattform att samarbeta kring:

 • Ge kommunens medarbetare tillgång till geografisk information i en skräddarsydd vy anpassad utifrån deras behov och sprid på så sätt GIS i verksamheten.
 • Skapa en gemensam lägesbild för att verksamhetsöverskridande analysera incidenter för att effektivisera brottsförebyggande insatser för ökad trygghet. 
Observera att dashboarden till höger är baserad på påhittad testdata.
ArcGis Dashboards trygghet

Vill du veta mer?

Är du intresserad av mer information om ArcGIS ArcGIS Dashboards och hur verktyget kan användas för att tillgängliggöra realtidsdata? 

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.


Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.