Vad är ArcGIS Urban?

ArcGIS Urban är ett webbaserat modelleringsverktyg för fysisk planering och fungerar som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D. Här kan kommunens planeringsprojekt samexistera från översiktsplan till detaljplan och slutligen bebyggd miljö.

Med ArcGIS Urban går det snabbt och enkelt att förbereda planer som uppfyller politikernas förväntningar på befolkningsökning, nya bostäder och fler arbetstillfällen. Använd ArcGIS Urban för att visualisera markanvändning i 3D, följa utvecklingen av stadsbyggnadsprojekt eller engagera medborgaren i stadens utveckling.

ArcGIS Urban stöd för svensk planprocessArcGIS Urban exempel

Testa ArcGIS Urban!

Vill du se hur ArcGIS Urban ser ut? Med vår demomodell kan du själv skapa dig en bild av vad verktyget möjliggör och hur det kan se ut för medborgaren. 

3D-modellen är inte anpassad för att visas på mobil. Därför rekommenderar vi att du använder dator. Modellen fungerar bra i alla webbläsare med undantag av Internet Explorer. Det kan ta en liten stund för hela modellen att laddas in när du kommer till sidan.

Gör så här för att navigera i modellen:

 • Klicka på den blå rutan nere i högra hörnet "Open in ArcGIS Urban"
 • Rotera modellen genom att högerklicka - håll ned knappen medan du roterar
 • Flytta runt modellen genom att vänsterklicka - håll ned knappen medan du drar kartvyn åt sidorna eller upp/ned
 • Zooma in eller ut genom att t.ex. använda scroll-hjulet på din markör eller genom att ställa markören i kartmodellen, håll ned ctrl-knappen på tangentbordet och dra fingrarna från mitten och utåt på pekplattan på din laptop.

Se kort produktdemo

Nyfiken på en digital stadsmodell i 3D? Vi visar utvecklingsstrategin för en översiktsplan, detaljplaner i 3D och hur du kan laborera med olika scenarier och nyckeltal för markanvändning och exploatering.


Hur kan du använda ArcGIS Urban?

Verktyget är uppdelat i planer, projekt, indikatorer och medborgardialog. Nedan hittar du en summering av hur ArcGIS Urban kan användas för att underlätta er verksamhet.


Planer och projekt – överlägsen visuell överblick

 • Pågående och planerade planprojekt visualiseras tillsammans med befintlig bebyggelse i en realistisk helhetsbild.
 • Exploateringsförslag blir enkla att förstå tack vare att de kan upplevas interaktivt från gatunivå och med presentation av skugg- eller siktanalys.
 • Stadens alla planprojekt lagras på ett och samma ställe.
 • Enkelt att kommunicera en gemensam lägesbild för alla intressenter.

Indikatorer - måluppföljning och beslutsstöd

 • Laborera med olika scenarier i 3D och se konsekvenserna av dessa.
 • Se förslag på hur staden ska utvecklas för att tillgodose kommande befolkningsökning samt behov av nya bostäder och arbetsplatser.
 • Se hur den planerade bebyggelsen följer översiktsplanens intentioner.
 • Identifiera kommande behov på lång sikt, var behövs t.ex. en ny skola om 10 år.
 • Använd interaktiva volymstudier för att presentera detalj- och översiktsplaner och se hur de förhåller sig till övriga staden.
 • Analysera stadens unika förutsättningar såsom höjda havsnivåer, buller eller kultur- och naturvärden.

Medborgardialog – aktivt medborgarskap

 • Använd verktyget som en kommunikationsplattform för dialog med medborgare.
 • Visualisera mål för översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram.
 • Medborgaren kan själv vandra omkring i en interaktiv modell över staden, vilket underlättar förståelse och främjar engagemang.
Viewpoints visningspunkter ArcGIS Urban

Vardefulla effekter för dig som chef:

Samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt/plan- och byggchef
 • Visuell helhetsbild och lagringsplats för alla stadens planeringsprojekt.
 • Verktyg för måluppföljning. 
 • Gemensam lagringsplats för pågående planprojekt. 
 • Översikt över konsekvenser av planerade projekt.
 • Samarbetsyta för ökad produktivitet i planprocessen både internt och externt.
 • Interaktiva och realistiska underlag för ökad förståelse hos medborgare.

Fördelar för dig som planeringsarkitekt eller GIS-samordnare:

Planeringsarkitekt
 • Samlingsplats för planer i alla nivåer
 • Scenario- och konsekvensanalyser i 3D.
 • Medborgardialog i både ÖP och DP.
 • Analysera och visualisera stadens unika förutsättningar.
 • Hitta lämpliga platser för olika ändamål.  
 • Digital miljö för att diskutera och identifiera stadens behov på lång sikt.
GIS-samordnare
 • Effektiv hantering av geodata i planprocessen.
 • Analyser kan utföras av användarna själva.
 • Kraftfull start för kommunövergripande 3D

Förse ArcGIS Urban med grunddata - bra bas för datadriven digital tvilling

ArcGIS Urban kan dessutom integreras sömlöst med GEOSECMA for ArcGIS och därmed får du tillgång till verksamhetsdata kring fastigheter, detaljplaner, park och grönytor, VA-ledningar och annan värdefull information. Det fungerar givetvis att läsa in grunddata även från andra system.

Ju mer grunddata som matas in i ArcGIS Urban, desto rikare stadsplaneringsmodell! Och dessutom en bra grund för att skapa en digital tvilling. Med digital tvilling menar vi inte bara en visuell 3D-bild, utan även en innehållsmässig kopia. Den digitala tvillingen fylls med realtidsdata tack vare GIS-information från kommun och myndigheter, BIM-modeller av nya byggnader samt IoT-sensorer.

ArcGIS Urban Ystad stad karta

Hur använder kommuner ArcGIS Urban som verktyg för sitt planarbete? 

Besök vår webbapp och inspireras av 14 modeller skapade av våra kunder – från norr till söder: Webbapp - ArcGIS Urban

Ta del av kundreportage där kommuner delar med sig av sitt arbete och sina bästa tips till dig som är nyfiken på verktyget:

ArcGIS Urban Lomma kommun


Vi hjälper dig hela vägen - kom igång med ArcGIS Urban!

Våra verksamhetsspecialister hjälper er att kartlägga och tillgängliggöra de grunddata som ni vill att ArcGIS Urban ska läsa. Det innebär att vi bland annat säkerställer att era byggnader är tillgängliga i 3D samt att det finns en detaljerad höjdmodell. I dialog med er hanterar vi även övriga grunddata som ni vill använda för att berika er 3D-modell ytterligare. Vidare anpassar vi grundinställningarna i ArcGIS Urban till svenska förhållanden och utbildar er i både användning och administration av verktyget. 

Projektstöd

Unikt partnerskap som gynnar svenska kommuner

Vi är väldigt stolta över att Esri Inc. har utsett oss som partner i sitt expertprogram för ArcGIS Urban Specialty. Endast en handfull partners i världen har hittills fått denna utmärkelse för ArcGIS Urban. 

Utmärkelsen grundar sig på vår expertis inom samhällsbyggnad och de unika förutsättningar vi har att hjälpa våra kunder med att implementera ArcGIS Urban i svensk samhällsplanering.Utmärkelsen är också ett resultat av vårt långsiktiga samarbete med Boverket och Lantmäteriet samt att vi etablerat oss som en attraktiv arbetsgivare för personer med toppkompetens inom samhällsplanering.

ArcGIS Urban Speciality

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om ArcGIS Urban och hur  verktyget kan fungera som en digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D för just din kommun? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad

Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.