Komplett digital samhällsbyggnadsprocess med GEOSECMA for ArcGIS

”En enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer”. Så lyder målsättningen med det nationella myndighetsuppdrag, Digitalt Först, som Lantmäteriet fått ansvaret för. Vi på S-GROUP Solutions är en aktiv partner i detta arbete på såväl strategisk som teknisk nivå.

Med vår programvara, GEOSECMA for ArcGIS, erbjuder vi möjlighet till en samordnad och komplett digital samhällsbyggnadsprocess där alla intressenter - kommun, byggherrar, företag och andra - får tillgång till all relevant information digitalt. Dessutom på ett användarvänligt sätt som med automatik följer rådande standarder och regler. Effekten blir att processen från idé till färdig byggnad blir snabbare, enklare, och samtidigt mer kostnadseffektiv samt kontrollerad! Bilden här nedanför illustrerar de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen. Låt oss förklara hur vår lösning jackar in i de olika delarna i flödet.


Vårt uppskattade webbinar nu tillgängligt som film

Många av Sveriges planarkitekter och andra yrkesroller relaterat till plan- och bygglov, geodata och kommunal digitalisering har redan tagit del av vårt webbinar. Klicka på filmlänken så får du också se hur din kommun kan skapa ett sömlöst flöde genom hela stadsplaneringen – allt i ett och samma gränssnitt!


Filmens innehåll

 • Digital samhällsbyggnadsprocess, Smarta städer samt Datadriven digital tvilling
 • ArcGIS Urban: Digital stadsmodell och samarbetsplattform i 3D
 • Digital översiktsplanering: Verktyg, metodik och regelverk för kontinuerlig digital ÖP
 • Digitala detaljplaner: Från konstruktion av detaljplaner till analysstöd och digitalisering av äldre planer
 • Summering: Byggstenarna för digital samhällsbyggnadsprocess och så kommer du i gång

Eftersom detta är en inspelning, av ett tidigare sänt live-webbinar, så går det inte att skicka frågor. Om du vill veta mer så är du däremot varmt välkommen att kontakta oss via info@sgroup-solutions.se.Fas 1. Markanvändning

En idé till byggnation uppstår. För att kommunen ska kunna lämna planbesked krävs insamling av korrekta underlag och aktuell information från både kommunala verksamheter och myndigheter:

 • Vad finns på platsen?
 • Fastighetsgränsernas kvalitet?
 • Rättigheter och servitut?
 • Markförhållanden?
 • Berörda fastighetsägare?
trädinventering

Tillgång till information

GEOSECMA for ArcGIS hanterar allt geografiskt underlagsmaterial om platsen. Det betyder att vi tillgodoser kommunens behov av grunddataförsörjning samt verksamhetskritiska system inom kart- och planförsörjning samt kommunalteknik. Det medför tillgång till exempelvis grundkarta, nybyggnadskarta, fastighetsinformation, VA-ledningar, grönytor, detaljplan och översiktsplan. Det finns även stöd för att kontrollera fastighetsgränsernas kvalitet och ta fram fastighetsförteckning.

Kommungeografisk samarbetsplattform

Kommunen garanteras med andra ord underlag för geografisk information med hög kvalitet, aktualitet och noggrannhet. SIS-standarder och myndigheters regler och rekommendationer är inbyggda i systemet, viket ger enhetliga format, gemensamma definitioner och standardiserat datautbyte. Detta skapar en stark plattform för samverkan kring geodata, vilket vi kallar kommungeografisk samarbetsplattform. Och med det följer tillgång till aktuell lägesbild från hela kommunen.


byggnation av höghus

Fas 2. Detaljplan

Idag ställs myndighetskrav på att konstruktion av en detaljplan ska stödja de regelverk och standarder som finns. Med GEOSECMA Fysisk planering konstrueras detaljplanerna på ett sådant sätt att resultatet kan utbytas från en maskin till en annan, vilket leder till högre automatiseringsgrad. Det är möjligt tack vare att vår modul stödjer såväl utbyte av detaljplaner enligt svensk standard (SS 637040:2016) som Boverkets Planbestämmelsekatalog. Standarden innebär att detaljplaner och planbestämmelser kan utbytas mellan GEOSECMA och externa aktörer, såsom konsulter, Lantmäteriet eller Länsstyrelsen, under hela detaljplaneprocessen.


Planbestämmelsedatabas

Resultatet av de konstruerade planerna samlas sedan i GEOSECMA:s planbestämmelsedatabas. Effekten blir att alla planbestämmelser samlas digitalt och sömlöst över detaljplanerade områden. Därmed blir det möjligt att visualisera i kartan, och få tillförlitliga uppgifter, om vad som gäller över hela tätorten. Allt tillgängligt på ett och samma ställe. Digitaliserade detaljplaner underlättar i sin tur processen för fastighetsbildning och är en förutsättning för automatiserade bygglov.

Medborgardialog

Med hjälp av GEOSECMA for ArcGIS kan en digital medborgardialog skapas för att hantera samråd, remiss och granskning. En kartberättelse möjliggör ökad interaktion och möjlighet att presentera detaljplanen på ett smakfullt sätt på kommunens hemsida. Sakägarnas synpunkter och allmänna kommentarer kan samlas in och dessutom kopplas ihop med kommunens ärendehanteringssystem genom att använda tillgängliga ArcGIS-verktyg. En del av våra kunder nyttjar möjligheten att presentera planförslaget i 3D i detta skede. Finns utmärkta hjälpmedel för det också tack vare ArcGIS.


Fas 3. Fastighetsbildning

Idag sker 95% av all fastighetsbildning i landet med GEOSECMA Lantmäteri. Produkten innehåller en komplett verktygslåda för fastighetsbildning, fastighetsdelning och förrättningsverksamhet och används dagligen av Lantmäteriet för den svenska fastighetsbildningen. Givetvis kan funktionaliteten även användas av KLM-kommuner vid kommunal fastighetsbildning. För KLM-kommunen finns då fullt stöd för integration med Lantmäteriets grunddatasystem och Trossen.

flygbild över stad

människor i rörelse på gata

Fas 4. Bygglov

Bygglovshandläggaren möter många frågor som kräver analyser för korrekta besked, exempelvis:

 • Hur mycket planlagd yta finns för att bygga bostäder?
 • Är det tillåtet att bygga ut mitt hus?

För att kunna lämna korrekta och snabba svar underlättar det med tillgång till aktuell och enkelt åtkomlig information. Och där kommer GEOSECMA:s planbestämmelsedatabas in i bilden igen.   


Analyser bygglov

Med GEOSECMA:s planbestämmelsedatabas och en GIS-analys är det enkelt att t.ex. identifiera fastighetens storlek i förhållande till byggnadsytornas storlek för att få svar på hur många procent av fastigheten som redan är bebyggd. Detta kan sedan visualiseras för alla bebyggda fastigheter i kommunen som en e-tjänst; en färg på fastigheter som inte utnyttjat sin fulla byggrätt, en annan färg på fastigheter som har uppnått maximal byggrätt samt en tredje färg på fastigheter som har överskridit maximal byggrätt. På detta sätt är det möjligt att paketera en digital detaljplan, tillsammans med planbestämmelser, och i text vägleda läsaren på ett enkelt sätt.

Effektivare bygglovshantering

Genom att kombinera uppgifter från GEOSECMA, exempelvis befolkningsdata, fastighetsinformation, och detaljplaner, tillsammans med ärendehanteringssystem inom bygglov-, miljö- och planhanteringsärenden, får kommunen dessutom bättre och bredare planerings- och beslutsunderlag. Detta i kombination med GEOSECMA:s planbestämmelsedatabas gör att resultatet blir en effektivare bygglovshantering.


Fas 5. Byggfas och grävtillstånd

När byggnationen väl är igång behövs stöd för hantering av grävtillstånd, trafikanordningsplaner (TA) och markupplåtelse. Med modulen GEOSECMA Grävtillstånd erbjuder vi ett komplett sömlöst digitalt flöde – från ansökan till uppföljning och debitering. Kommunen får ett verktyg för att erbjuda e-tjänster och kan därmed ge bättre service till grävaktörer och andra typer av sökande. Förutom att resultatet blir aktuell och pålitlig data med rätt geografisk information, som är tillgänglig digitalt, blir vinsten också minskad tidsåtgång för tillståndsgivning. Det finns  givetvis stöd i GEOSECMA för att även kommunicera med olika filformat för att exempelvis importera fältminnes- och laserdata.

gravning

byggarbetsplats

BIM

Under byggfasen efterfrågas även att kunna integrera byggbranschens byggnadsmodeller (BIM) med Lantmäteriets och kommunens geodata för ett enklare och smidigare informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen. Därför är det extra glädjande att kunna framföra att Esri sedan årsskiftet ingått partnerskap med Autodesk, vilket innebär att vi kan erbjuda standardiserade integrationer med BIM.


Fas 6. Förvaltning och öppna data

Det nya bostadsområdet, köpcentret, företagsparken eller förskolan är på plats och förvaltningsfasen är igång. Drift av ledningsnät, gator, grönytor, gatlampor, vägskyltar, kontroll av lekplatsutrustning och så vidare hanteras i GEOSECMA:s verksamhetsmoduler inom kommunalteknik.

I denna fas finns även behov från entreprenörer att kunna ta del av information såsom detaljplaner, byggnadsinformation, vägdata, vattendata eller pågående underhållsarbeten. I vår lösning finns givetvis stöd för att kommunen kan publicera sådan information som öppna data.

flygfoto stockholm väg bil cykel

Effektiv samhällsbyggnadsprocess med GEOSECMA for ArcGIS

Med förvaltningsfasen är cirkeln sluten och samhällsbyggnadsprocessen börjar om. Med GEOSECMA for ArcGIS ges förutsättningarna för en samordnad och digital samhällsbyggnadsprocess som följer standarder. Dessutom blir följden kortare handläggningstider, transparens och att alla involverade har tillgång till samma version av data.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om hur vår lösning GEOSECMA for ArcGIS kan stödja din kommuns behov av en digital samhällsbyggnadsprocess? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.