Ett komplett digitalt arbetsflöde gör skillnad 

Snabbare, enklare, säkrare! Argumenten är enkla, men effekterna avancerade med vår IT-lösning för grävtillstånd, trafikanordningsplaner (TA) och markupplåtelse. Det här är lösningen på de behov som Sveriges kommuner identifierat för dagens och morgondagens digitala verksamhetsstöd. Vår modul är utvecklad tillsammans med användare i Sveriges kommuner, såsom Helsingborg, Klippan, Uppsala och Växjö. Kundernas kunskap, i kombination med vår drygt trettioåriga erfarenhet av geografisk information och digitala verksamhetslösningar för kart- och planförsörjning och kommunalteknik, gör att vi vågar lova: GEOSECMA Grävtillstånd gör skillnad!

visualisering av information om pågående och avslutade grävtillstånd samt markupplåtelse presenterat i en Dashboard for ArcGIS

GEOSECMA Grävtillstånd innehåller:

 • E-tjänst för ansökan
 • Webb för handläggare
 • Möjlighet att sprida information internt och externt

GEOSECMA Grävtillstånd ger:

 • Komplett sömlöst digitalt flöde som inkluderar ansökan, förlängning, remisshantering, loggning, uppföljning och debitering.
 • Aktuell och pålitlig data med rätt geografisk information.
 • Möjlighet att erbjuda e-tjänster och bättre service till grävaktörer och andra typer av sökande.
 • All information tillgänglig digitalt.
 • Ordning och reda på ansökningar och tillstånd.
 • Minskad tidsåtgång för tillståndsgivning.
 • Snabbare fakturering.
 • Stöd för dialog och samverkan, vilket ger ökade koordineringsmöjligheter inom kommunen.
 • Kvalitativa beslutsunderlag för hela organisationen.

Ansökan via e-tjänst

Digitala ansökningar förenklar arbetet och förbättrar resultatet. GEOSECMA Grävtillstånd har en e-tjänst som bäddas in i kommunens hemsida eller läggs som en fristående webbsida och som automatiskt anpassas till mobil och surfplatta. 

I januari 2023 lanserade vi en helt nyutvecklad e-tjänst och ett stort antal förbättrade funktioner för att ytterligare förenkla hanteringen för den ansökanden. På så sätt kan ni som kommun också förbättra er servicenivå. 

Nyfiken på hur e-tjänsten fungerar? Se film här!


Komplett ansökan ger kortare handläggningstid

Med vår modul minimeras handläggningstiderna. Därför är ansökan utformad för att direkt bli så komplett som möjligt. Ni specificerar själva vilka uppgifter, som e-tjänsten ska innehålla. Ju mer information som görs tillgänglig i bakgrundskartan, desto bättre förutsättningar för den sökande att göra en fullständig ansökan från början. Effekten blir kortare handläggningstid, snabbare beslut och därmed minskad tid för tillståndsgivning. Med kartans hjälp ser den sökande:

 • var kommunal mark, fornlämningar, vattendrag, strandskydd, naturmark, vägnät, ledningar etc. finns
 • arbeten som pågår: uteserveringar, torghandel, avstängda gator samt återkommande evenemang och aktuella grävarbeten

Handläggarstöd i webben

Alla verktyg för handläggning av grävtillstånd, TA-planer och markupplåtelse presenteras i ett användarvänligt webbgränssnitt och hela arbetsflödet hanteras via webben: från inkomna ansökningar till handläggning, mejlkommunikation med sökande, automatiska mejl vid uppdatering av ärenden, remissförfarande, godkännande, klaranmälan, återställning och fakturering. Givetvis finns stöd för att lägga till referens till kommunens interna ärendesystem. Därigenom kan kommunen hålla ihop sitt övergripande ärendesystem med ärenden i modulen Grävtillstånd.


Digital informationsspridning - bättre information till medborgarna

Eftersom informationen i GEOSECMA Grävtillstånd kan visualiseras på kommunens hemsida kan invånarna själva se hur olika tillstånd påverkar deras möjligheter att ta sig fram på stadens gator. Samma information kan användas av kommunens kontaktcenter för att besvara frågor till allmänheten. Kartberättelser, via ArcGIS StoryMaps, är ett annat effektivt kommunikatonsverktyg där interaktiva kartor kan kombineras med bilder, filmer eller texter för att på ett pedagogiskt och snyggt sätt presentera information.

Minskad arbetsbelastning

Genom att GEOSECMA Grävtillstånd stödjer komplett ansökningsinformation, mejlkommunikation samt automatiska påminnelser får handläggaren mer tid över till kvalificerad bedömning. Den samlade digitala informationen underlättar även vid garantifrågor, eftersom handläggarna har tillgång till ärendets historik.


Snabbare fakturering

Modulens påminnelsefunktion, som flaggar när tillstånd löper ut, bidrar till att minska tiden mellan klaranmälan och faktura. När arbetet är utfört fyller den sökande i klaranmälan samt anger vad som ska återställas och hur mycket. Det i sin tur utgör underlag till den faktura som skickas, vilket även gynnar snabbare fakturering.

Säkrare arbetsmiljö

Med vår modul kan säkerheten ökas för dem som utför arbete på gatorna genom att den sökande kan skapa flera TA-planer per ansökan och specificera behov av lokala trafikföreskrifter per gatusträcka och tidsperiod. Dessutom kan negativ påverkan på trafiken minskas genom att GEOSECMA Grävtillstånd kan sampresentera information på kartan om planerade och pågående evenemang och tillstånd.


Minskat personberoende

Med GEOSECMA Grävtillstånd undviker ni att ärenden blir beroende av enskilda handläggare. All information lagras på ett och samma ställe under hela arbetsflödet och alla ansökningar kommer till en s.k. funktionsadress istället för till personliga mailadresser. Att varje handläggare har tillgång till all information om samtliga ärenden och deras status ger:

 • ordning och reda
 • digital spårbarhet
 • minskad sårbarhet för hela organisationen
stad, övergångsställe

Effektivare samarbete med övriga intressenter

Med GEOSECMA Grävtillstånd kan övriga funktioner inom kommunen ges tillgång till en gemensam geografisk lägesbild över samtliga ärenden. Denna transparens underlättar samarbetet mellan avdelningar och minskar informationsbelastningen på handläggarna. Ökad informationstillgänglighet skapar också förutsättningar för bättre beslutsunderlag. Ett exempel är ökad kvalitet på gatans beräknade restlivstid, då informationen om beviljade grävtillstånd (och därmed antalet grävningar i gatan) kan sampresenteras med gatuavdelningens information om beläggningsstatus.


En självständig modul i en integrerad helhetslösning

GEOSECMA for ArcGIS är marknadens mest utvecklade och beprövade system för digitala verksamhetslösningar inom kommunal verksamhet. GEOSECMA Grävtillstånd är en skräddarsydd modul som redan från början är byggd för att samverka med systemets övriga moduler. Tillsammans bildar de en oöverträffad helhetslösning för digitalisering av all informationshantering inom en kommuns olika verksamhetsområden.

kt1

Mervärde andra moduler

 • Med GEOSECMA Grävtillstånd och kommunens fastighetsregister, såsom GEOSECMA Fastighet, knyts ansökan och geografisk lokalisering ihop.
 • Fastighetsinformation är även värdefull under ärendets handläggning, t.ex. för att få fram berörda fastighetsägare.
 • Via GEOSECMA Trafik skapas tillfälliga lokala trafikföreskrifter som en naturlig del av arbetsprocessen. 

Film - ett komplett digitalt arbetsflöde gör skillnad

Se vår film där vi presenterar hur modulen hanterar ett komplett digitalt flöde. Vi visar e-tjänst för ansökan, verktyg i intern handläggarwebb, remissförfarande och spridning av information internt och externt. Dessutom får du se hur kartberättelser kan användas som ett effektivt kommunikationsverktyg.


Rondell

Portal for ArcGIS tillför nytta för kommunala verksamheter

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS!

Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data.


Portal for ArcGIS - exempel inom grävtillstånd

Kommunikation

 • ArcGIS StoryMaps för att:
  • publicera kartberättelse på kommunens hemsida, som vänder sig till sökande av tillstånd. Där kan instruktioner presenteras som beskriver hur man ansöker. På så sätt kan den sökande styras rätt in i ansökningsformuläret och e-tjänsten och göra en så fullständig ansökan som möjligt. I en StoryMap kan den sökande även se sina ärenden.
  • presentera pågående grävtillstånd och evenemang så att medborgarna kan följa på hemsidan vad som sker i deras närområde och hur det påverkar möjligheterna att ta sig fram på stadens gator.
 • ArcGIS Dashboards för att:
  • sammanfatta antalet hanteringar av grävtillstånd för att visa politiker vad kommunens arbete med grävtillstånd genererar i fakturerade belopp.
  • summera pågående TA-planer, grävtillstånd och markupplåtelser för att underlätta intern kommunikation. Informationen kan användas för att samredovisa med VA, Gata och Park i syfte att få en gemensam översiksbild av vad som pågår inom gaturummet.

Portal for ArcGIS - exempel inom grävtillstånd

Monitorera er verksamhet

 • ArcGIS Dashboards för att övervaka verksamheten i en visuell nulägesbild, baserat på realtidsdata, med interaktiva webbkartor, diagram, grafer och listor. Använd t.ex. för att:
  • handläggare enklare ska kunna hålla koll på ärenden och dess status.
  • skapa planerings- och beslutsunderlag - genom att ha sin samlade statistik för antal pågående ärenden och var de sker så kan denna information samutnyttjas inom verksamheten.
  • presentera status för pågående grävtillstånd och TA-planer och skapa underlag inför arbete kring lokala trafikföreskrifter.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Grävtillstånd och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar 

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.