Ny generation av Karta

2023 lanserar vi nya generationens GEOSECMA Karta i version 11.1., vilket innebär att du som användare kan dra nytta av senaste versionen av ArcGIS Pro. Varför är de nya möjligheter som finns i nya generationen av GEOSECMA Karta så viktiga? 

Givetvis innebär de stora fördelar och förbättringar för dig som användare avseende såväl funktionalitet som användargränssnitt. Det innebär exempelvis att du kan visualisera, lagra och analysera i 2D och 3D - samtidigt. Mycket av nyheterna relaterar också till nya krav och rekommendationer från myndigheter. 

Länk - till hemsida med filmpresentationer om nya generationens GEOSECMA Karta

Nya GEOSECMA Karta

flygfoto, ort, kyrka

Smidiga arbetsflöden och inga kopior

Med GEOSECMA Karta underlättas intern samverkan - mellan individer, enheter och förvaltningar. Självklart kan GEOSECMA Karta kopplas ihop med andra moduler för att exempelvis få stöd för hela arbetsprocessen från inmätning i fält till färdig karta eller för skötsel och administration av allt från grön infrastruktur till gatunät eller VA-systemDessutom lagras all information i en gemensam databas vilket gör att du alltid har tillgång till aktuell information – inga kopior.


Regelverk, standard och datautbyte

Genom vårt nära samarbete med myndigheter ansvarar vi för att våra lösningar alltid är anpassade till myndigheternas krav och rekommendationer redan innan de träder i kraft. Så att du kan vara trygg med att de kartor som tas fram följer internationell och svensk standard. Vi kan ta några exempel. I systemet finns ett komplett bibliotek med symboler, linjetyper och raster för presentation av olika kartprodukter enligt HMK:s rekommendationer (Handbok i Mät- och Kartfrågor). Vi följer internationell standard när det gäller överföring av data. Med GEOSECMA Karta säkerställs att kommunikation kan ske inom kommunen och även att kommunikationen med Lantmäteriet och projektörer, arkitekter eller mätkontor förenklas.

Registerkarta enligt Lantmäteriets standard

För att hantera kommunikation kring den nationella registerkartan mellan GEOSECMA for ArcGIS och Lantmäteriets system enligt myndighetens format Registerkarte-GML krävs den nya modulen GEOSECMA - Registerkarte-GML. Denna nya modul bygger på GEOSECMA Karta. Arbetsflödet initieras av att registerkartan behöver uppdateras. För DRK-kommuner innebär det kvalitetsförbättringar i form av uppdatering av noggrannhet. KFF-kommunen har däremot rätt att även skapa nya gränspunkter och gränslinjer för fastigheter, rättigheter och hävd. Dessa uppdateringar av registerkartan sköts i modulen GEOSECMA Karta. Därefter används modulen GEOSECMA – Registerkarte-GML för att paketera uppdaterad registerkarte-information enligt Lantmäteriets leveransbeskrivning och exportera data till Lantmäteriet.

Läs mer om modulen GEOSECMA - Registerkarte-GML


Lägenhetsbyggnad

BAL - smartare och snabbare hantering av byggnads-, adress- och lägenhetsinformation

Med GEOSECMA Karta kan du leverera information om byggnader, adresser och lägenheter till Lantmäteriets grunddatasystem enligt Lantmäteriets lösning för tjänstebaserad uppdatering av BAL (byggnader, adresser, lägenheter). Det innebär med andra ord att Lantmäteriets grunddata kan uppdateras direkt från GEOSECMA, istället för att gå via LINA och ordinarie geometrileveranser (ABT). Stödet innebär att såväl registreringen och ajourhållningen av byggnads-, adress- och lägenhetsinformation, som uppdateringen av objekten görs direkt i GEOSECMA Karta. Genom att GEOSECMA kan kommunicera med Lantmäteriets grunddatasystem, och därmed samverka kring en gemensam datamängd, så slår uppdateringen igenom omedelbart.


Fem fördelar med att gå från LINA till BAL

1. Allt via ett system

Lantmäteriets grunddata med såväl registrering som ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsinformation kan uppdateras direkt från GEOSECMA for ArcGIS istället för att gå via LINA (Lantmäteriets INsamlingsApplikation) och ordinarie geometrileveranser (ABT).

2. Omedelbar uppdatering

Uppdatering av objekten slår igenom omedelbart, eftersom GEOSECMA kommunicerar med Lantmäteriets grunddatasystem och därmed kan samverka kring en gemensam datamängd.

3. Undvik dubbelarbete

Dubbelarbete försvinner då kommunen slipper att gå in i ett separat system för att registrera uppgifter - allt kan hanteras via GEOSECMA:s gränssnitt.

4. Aktuella data

Kommunen får senast gällande information om byggnader, adresser och lägenheter då geometrier kan uppdateras direkt istället för att skickas som fil. Dessutom får kommunen mer tillförlitlig hushålls- och bostadsstatistik.

5. Snabbare återkoppling

Den effektivare uppdateringen av Lantmäteriets interna system kommer även kommunerna till godo genom att man snabbare får tillbaka aktuell information såsom t.ex. Fastighetskartan. 


BAL - bristinformation

GEOSECMA Karta och dess BAL-funktionalitet har även stöd för att hämta så kallad ”Brist-information” via tjänstebaserat datautbyte från Lantmäteriet. Det innebär att Lantmäteriets brist-information blir tillgänglig i GEOSECMA, vilket medför att er datakvalitet ökar på sikt. Dessutom förenklas arbetsprocessen vid ajourhållning av BAL-information, eftersom brist-informationen är tillgänglig i samma gränssnitt. När man redigerar BAL-information så ser man direkt om det finns bristinformation registrerad på byggnaden eller adressen och denna kan då uppdateras omedelbart. Man kan även använda GEOSECMA:s sökrutin för att på kartan åskådliggöra samtliga brister som Lantmäteriet har uppmärksammat i er data. Genom att markera ett specifikt objekt med brist på kartan kan man sedan direkt uppdatera felaktiga eller inkompletta data.

BAL - sammansatta byggnader

Med vår BAL-funktionalitet är det möjligt att skapa sammansatta byggnader med sammanfallande byggnadslinjer. Dessutom kan byggnadsattribut hanteras för varje enskild byggnadsdel. GEOSECMA Karta och dess BAL-funktionalitet stödjer därmed synkronisering av sammansatta byggnader med sammanfallande byggnadslinjer utan att byggnadsdelarna slås ihop. Denna funktionalitet är gjord i syfte att stödja Lantmäteriets rekommendation samt den informationsmodell som arbetas fram inom Svensk Geoprocess.


GEOSECMA Karta XM – modul för inläsning av externa fältdata

Det finns möjlighet att komplettera GEOSECMA Karta med modulen, GEOSECMA Karta XM, där XM står för extern migration. Tack vare GEOSECMA Karta XM säkerställs dataintegritet samt datakvalitet vid inläsning av digitala fältmätningsdata från externa program, t.ex. Topocad och ArcGIS Field Maps, till GEOSECMA Karta. Fältdata lagras därmed i en särskild databasversion i GEOSECMA Karta och du som användare kan sedan arbeta vidare med informationen i vår kartmodul. Det innebär således att den nya modulen GEOSECMA Karta XM förutsätter att du även har modulen GEOSECMA Karta.

trädinventering

Fördelar för dig som användare av GEOSECMA Karta XM

Förutom ökad datakvalitet så innebär funktionaliteten även ett automatiserat arbetsflöde för att hantera geometrier för byggnadsinformation i enlighet med Lantmäteriets krav på synkronisering via BAL (tjänstebaserat datautbyte för byggnader, adresser, lägenheter). På så sätt minskar risken för felaktiga data i BAL-kommunikationen mellan GEOSECMA och Lantmäteriet. Dessutom säkerställs spårbarhet i alla kartobjekt då du enkelt kan se när och vem som skapat eller förändrat objekt.

Förutsättningar GEOSECMA Karta XM

För att kommunikation mellan GEOSECMA Karta XM och extern programvara ska fungera krävs att extern programvara kan skriva till ArcGIS geodatabaser.


flygbild över stad

Tema byter utseende på din karta på nolltid

Kartproduktionen förenklas avsevärt genom modulens Tema-funktionalitet, som innebär att du enkelt tar fram olika kartor utifrån dina och organisationens behov: alltifrån VA-kartan till den detaljerade kartan enligt HMK-standard. Du kan därmed producera olika kartprodukter (t.ex. nybyggnads- eller baskartor) där du styr vilken detaljeringsgrad som ska visas i kartan. Detta görs genom att ändra utseende och/eller struktur på de olika kartlagren och då visas endast kartattribut som finns behov av att åskådliggöra. Såväl lagerstruktur, synlighet för lager, symbologi som skalintervall kan ändras. Du kan även öppna och justera direkt i underliggande data. Givetvis kan dina framtagna kartteman göras tillgängliga för både inom och utanför kommunen. 


Uppdragsfunktionalitet

Funktionen Uppdrag avser ett arbetssätt där du jobbar med ett specifikt geografiskt område och knyter viss information till det. Du kan få fram uppgifter om pågående och avslutade uppdrag samt vilka personer som arbetar med området. Det underlättar t.ex. när du vill få publicera medborgarinformation (pågående vägreparationer, soptömningsschema etc.), lägga över uppdrag till kollegor eller skapa en översiktsbild av ett område inför detaljplanearbete.

Snabbare arbetsflöde

Uppdrag hänger tätt ihop med temafunktionaliteten och tillsammans blir startsträckan för ett ärende mycket kortare. Skapar du ett nytt uppdrag så kan du välja mellan befintliga teman utifrån vad som passar ditt ändamål. Vill du exempelvis göra en nybyggnadskarta så väljer du tema nybyggnadskarta, markerar det geografiska området, fyller i förutsättningarna såsom vem som är ansvarig och syftet med uppdraget. Och voilà – du är igång med ditt ärende!


Kontroll över geometrier

Vill du snabbt kunna se koordinatvärden, inklusive höjdvärden, för objekten som finns i kartan? Med funktionen Geometrigranskaren kan du snabbt och enkelt få fram komplett geometriinformation (även cirkelbågar), visualisera koordinaterna för flera objekt samtidigt, göra en koordinatlista eller kopiera över dem till Excel för vidare analys. Allt utan att gå in i editeringsläge!


Justera höjdvärden

Via funktionen Tilldela H kan du enkelt förändra höjdvärden. Kanske har en inmätning gjorts och med Geometrigranskaren ser du ett antal avvikelser som behöver justeras? Inga problem! Lägg till eller justera höjdvärden för flera objekt samtidigt. Du kan även ändra H-värde för specifika brytpunkter. Sammanfattningsvis innebär Geometrigranskaren och Tilldela H ett mycket enklare, och snabbare, arbetsflöde för dig som användare.


Rondell

Portal for ArcGIS tillför nytta för kommunala verksamheter

Portal for ArcGIS innebär nya möjligheter för GEOSECMAs verksamhetssystem, inom såväl kommunalteknik som kart- och planförsörjning, genom att du kan dra nytta av den allt rikare funktionalitet som erbjuds genom ArcGIS! Med Portal for ArcGIS följer en rad verktyg för att distribuera geografiska data och funktionalitet i enkla fokuserade gränssnitt. Det finns färdiga appar för fältarbete, kommunikation och beslutsunderlag. Nyttan uppstår då man kopplar ihop den enskilda appens möjligheter och integrerar den med GEOSECMA-data. Nyttan med Portal for ArcGIS, för dig som arbetar med modulen GEOSECMA Karta, kan exempelvis vara ArcGIS Open Data. Därigenom blir det möjligt att dela era data som öppna data med entreprenörer, medborgare och andra intressenter.


Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om GEOSECMA Karta och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort! 

Jag vill bli kontaktad

gata, villaområde

Genvägar

Viktiga direktlänkar för dig som använder GEOSECMA:


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.