Digital översiktsplan

I detta projektstöd hjälper vi er att etablera verktyg och struktur för att lagra, ajourhålla och visualisera översiktsplaner digitalt – allt i en och samma lösning. Tillsammans lägger vi grunden för kontinuerlig digital översiktsplanering!

Projektstöd

Datadriven översiktsplanering enligt Boverkets modell

Utgångspunkt är Boverkets ÖP-modell med dess bestämmelsekoder, samt INSPIRE-direktivets HILUCS-koder för mark- och vattenanvändning – paketerade i vår strukturerade datamodell. Det ger er en översiktsplan som är anpassad till svensk och europeisk standard, men som också möjliggör anpassningar till era specifika lokala behov.

Vi vet att det finns behov av två olika översiktsplaner – en som vinner laga kraft och låses och en som kan fungera som en experimentlåda att testa och experimentera i fram till nästa version – och vår modell ger er båda möjligheterna. Det innebär att planen och planeringsunderlaget hanteras på ett samlat sätt, under både samråd och granskning, innan den antas och slutligen vinner laga kraft.

Utgångspunkt är Boverkets ÖP-modell, inklusive INSPIRE-direktivets HILUCS-koder för mark- och vattenanvändning. Det betyder att ni får en översiktsplan som är anpassad till svensk och europeisk standard, men som även möjliggör anpassningar till era specifika lokala behov. 
Utgångspunkt är Boverkets ÖP-modell, inklusive INSPIRE-direktivets HILUCS-koder för mark- och vattenanvändning. Det betyder att ni får en översiktsplan som är anpassad till svensk och europeisk standard, men som även möjliggör anpassningar till era specifika lokala behov. 
Bild OP vy flygfoto

Vem vänder sig detta projektstöd till?

Vi vänder oss till er som arbetar med översiktsplanering, GIS-samordning, hållbarhetsstrategi eller som har liknande roller inom stadsutveckling. Med projektstödet får ni verktyg för att arbeta effektivt med kontinuerlig digital översiktsplanering – och bidrar till att goda och mer kvalitativa beslut fattas i er organisation.


Digitala översiktsplaner från verkligheten

Hur arbetar andra kommuner med vår lösning för digitala översiktsplaner? Här kan ni se några goda exempel på planer som är framtagna med hjälp av vårt projektstöd:

Danderyds Digitala Översiktsplan 2021 – granskningshandling

Kävlinge Översiktsplan 2040

Vill ni se fler goda exempel på översiktsplaner presenterade med hjälp av ArcGIS StoryMaps? Besök vår samlingssida!

ArcGIS StoryMaps digital översiktsplan


Ökat deltagande och förståelse genom interaktivitet och digital dialog

Vi hjälper er att nå ut med översiktsplanen på ett sätt som främjar tillgänglighet och medborgardialog och som når målgrupper som vanligtvis inte engagerar sig i samrådsskedet.

Vi visar hur ni utnyttjar det användarvänliga gränssnittet i ArcGIS StoryMaps för att låta kartor, bilder, film och annan media berika er berättelse. Inbyggda möjligheter för läsaren att interagera med presentationen hjälper till att ytterligare fördjupa förståelsen och skapa ett interaktivt och digitalt samrådsförfarande. En fördel för både kommun och medborgare! 

Bild Danderyd StoryMaps samling oversiktsplan

Fördelar för kommunen

 • Nå fler medborgare och öka förståelsen för planförslaget
 • Minska risken för överklagan
 • Ersätt traditionell dokumenthantering med digital hantering
 • Skapa en positiv bild av kommunen som modern, digital och tillgänglig

Fördelar för medborgaren

 • Tillgång till planförslag när som helst och var som helst
 • Enklare att förstå planförslag och dess påverkan på mig och min närmiljö
 • Lätt att lämna synpunkter på planförslag via webb och mobil
Bild medborgardialog

Översiktsplanering med hänsyn till klimat och hållbarhet

Översiktsplanen har en central roll i arbetet för att nå fler av de globala mål för hållbar utveckling som FN har satt upp i Agenda 2030. Ekonomisk tillväxt, samt social och miljömässig hållbarhet är kritiska för måluppfyllnad.

Vi visar hur ni kan ta fram 3D-material för klimatanalyser och klimatanpassning, planinformation och simuleringar för att tydliggöra översiktsplanens intention att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Urban OP Hallbarhet Agenda 2030


Visualisera översiktsplanen med hjälp av 3D

I projektstödet kan vi visa hur ni visualiserar översiktsplanen i olika interaktiva och digitalt drivna tillämpningar i 3D. 

Komplettera med ArcGIS Urban för att publicera den digitala översiktsplanen till en datadriven digital tvilling av er kommun och på ett visuellt, informativt och engagemangskapande sätt nå ut med planens ställningstaganden, indikatorer och förutsättningar.Upplägg och omfattning

Projektstödet omfattar följande steg – vi definierar tillsammans önskat innehåll och resultat:

Grundleverans
 • Förstudie
 • Etablering av databasmodell
 • Installation
 • Uppsättning av arbetsyta
 • Produktionssättning
Presentation och tillgängliggörande
 • Tillgängliggörande av översiktsplanen i ArcGIS StoryMaps (kan även beställas som tillägg i ett senare skede)

Förutsättningar för projektstöd

Tillgång till ArcGIS Desktop.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i ArcGIS-plattformen.

Tillägg utifrån ert behov

Utöver vad som ingår i projektstödet finns möjlighet att komplettera med tillägg som ni har behov av i just er kommun. Det kan till exempel vara:

 • Automatiserad hämtning av externt planeringsunderlag för att säkerställa att ni alltid har tillgång till aktuellt underlag i ÖP-arbetet
 • Hjälp med analyser, höjddata eller konvertering av äldre ÖP-data som underlag till ÖP-arbetet.
 • Rådgivning, utbildning och stöd för ert lokala utvecklingsarbete, med kvalitetssäkring av informationsflöden för en effektiv och samverkande digital samhällsbyggnadsprocess.
 • Tillgängliggörande av översiktsplanen i ArcGIS StoryMaps
 • Digitalt samråd för översiktsplanen

Översiktsplan ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv

Enligt lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, har Sveriges kommuner ett ansvar att arbeta med brottsförebyggande åtgärder på ett samordnat, effektivt och kunskapsbaserat sätt. De stora dragen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i hela kommunen formuleras i översiktsplanen. 

Boverket rekommenderar att kommuner, i samband med den dialog som sker med allmänheten under planens aktualisering, diskuterar trygghetsfrågan. Detta för att skapa förståelse hos invånare och övriga samhällsbyggnadsaktörer för vad som går att påverka med fysisk gestaltning, och vilka andra åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en ökad trygghet i samhället i stort.

Med de verktyg som ingår i den digitala översiktsplanen kan ni arbeta med digital medborgardialog för att skapa diskussion kring brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på bred front, enligt Boverkets rekommendationer. För en effektiv samordning av trygghetsskapande planer och insatser erbjuder vi projektstödet Trygghetssamordning, som gör det möjligt att snabbt skapa ett digitalt och samordnat arbetsflöde kring trygghetssamordning.


Rapporteringsapp

Projektstöd

Vill du veta mer?

Är du intresserad av ytterligare information om projektstödet och hur vår lösning kan stödja din verksamhets behov? 

Fyll i dina kontaktuppgifter så återkommer vi till dig inom kort.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.