GEOSECMA Park och grönyta – Drift och underhåll

Är ni användare av GEOSECMA Park- och grönyta och vill komma igång med drift och underhåll? Vi hjälper er att på bästa sätt skapa en kartbaserad digital skötselplan för att effektivisera ert drift- och underhållsarbete.

Projektstöd

Digital skötselplan för en effektiv parkverksamhet

Drift och underhåll i GEOSECMA Park och grönyta möjliggör en kartbaserad digital skötselplan med tydliga riktlinjer för löpande drift under året. 

På så sätt får ni möjlighet att hantera kostnader och åtgärder med olika detaljeringsgrad, från nyckeltalsjämförelser till fullständig kostnadsbild, med uppföljning per enskild åtgärd för att kontinuerligt kunna följa upp kostnadsbilden för innevarande år. Ni kan snabbt hantera och dokumentera oplanerade händelser för att bidra till god medborgarservice genom välskötta och attraktiva grönområden.


Tillägg: Lekplatsbesiktning 

Utöver vad som ingår i projektstödets grundleverans finns möjlighet att komplettera med detta tillägg som hjälper er att komma igång med lekplatsbesiktning. Med lekplatsbesiktning får ni stöd genom hela ert arbetsflöde för kontroll av lekutrustning – från planering och uppföljning till besiktningspersonalens arbete ute på lekplatserna. Det ger er:

 • Kvalitetssäkrade och trygga lekplatser med lägre olycksrisk.
 • Minskad tid från inkommen anmärkning till åtgärdat fel.
 • Spårbarhet av genomförda lekplatsbesiktningar och åtgärder.
 • Kvalitativa beslutsunderlag för effektivare planering av olika insatser på lekplatserna.
lekplats gunga playground

Tillägg: Trädinventering

Utöver vad som ingår i projektstödets grundleverans finns möjlighet att komplettera med detta tillägg som hjälper er att komma igång med trädinventering. 

Trädinventeringen ger er, med en liten arbetsinsats, ett digitalt trädregister med aktuell och korrekt träddata som kan användas som beslutsunderlag inför kommande planterings- och skötselbehov. Genom att ge andra verksamheter tillgång till aktuell data kan ni också minska risken att skador orsakas på värdefulla träd.

Har ni tillgång till GEOSECMA Park- och grönytedata kan ni enkelt utföra fältinventeringar med kartbaserade formulär i ArcGIS Collector/FieldMaps samt visualisera och analysera insamlad data med interaktiva lägesbilder i ArcGIS Dashboards.

Trees forest skog park

Upplägg och omfattning

Projektstödet omfattar 1-2 dagar, varav en dag för Drift- och underhåll samt en halvdag för respektive tillägg. Följande delar ingår: 

Dag 1 – Drift och underhåll

Inledning

 • Definition av önskemål kring arbete med drift och underhåll
 • Översyn av befintlig databas
 • Genomgång av GEOSECMA Manager – vi ser över behörigheter för användare och rekommenderade inställningar för att tillgodose de önskemål som definierats för drift- och underhållsarbetet.

Digital skötselplan

 • Skapande av parkplan för innevarande år.
 • Skapande av åtgärdsmallar för planerat underhåll.
 • Förberedelser för hantering av åtgärder och anmärkningar för oplanerade händelser.
 • Förberedelser för rapporter för budgetering och planering.
 • Genomgång av arbetsflöde.

Dag 2 – Tillägg Lekplatsbesiktning (halvdag)
 • Förberedelser för lekplatsbesiktning.
 • Skapande av mallar för lekplatsbesiktning.
 • Genomgång av arbetsflöde.

Dag 2 – Tillägg Trädinventering (halvdag)
 • Förberedelser för trädinventering.
 • Genomgång av arbetsflöde.
 • Optimering av ArcGIS Collector/ArcGIS FieldMaps för fältinventering av träd och ArcGIS Dashboards för visualisering av data från trädinventeringen (kräver tillgång till GEOSECMA Park- och grönytedata). 

Förutsättningar för projektstöd

Tillgång till GEOSECMA Park och grönyta med inlagd grunddata.

Förkunskaper

Det är en fördel om ni har gått kurs i GEOSECMA Park och grönyta


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.