Så bidrar GEOSECMA for ArcGIS

Med GEOSECMA for ArcGIS får våra användare byggklossarna att skapa och förvalta ett digitalt gaturum. En framtidssäker verksamhetslösning som gör det möjligt att ta emot, dela och hålla ihop data, hantera Internet of Things och erbjuda digitala tjänster. Helt enkelt utveckla ett attraktivt digitalt gaturum som motsvarar växande förväntningar från såväl omvärld som den egna verksamheten.

hus och bilar sett ovanifrån

Gaturumsportal

Med en digital verklighet följer stora mängder data. Data som behöver sammankopplas för att få lättöverskådlig information. En viktig nyckel till framgång är att informationen inte blir liggande i separata silos. I vår lösning kan ni hämta, följa upp och visualisera både intern och extern information i en gaturumsportal. Data från sensorer och digitala övervakningssystem är precis lika tillgängliga som beläggningsinformation, STRADA-data, fastighetsinformation, trädplaner, VA-ledningar och er egen gatu- och trafikdata. En gemensam gaturumsportal för dessa data gynnar ett effektivt hållbarhetsarbete.

Hållbart gaturum

Med en gaturumsportal finns all data som behövs för kartläggning, utveckling och underhåll av gång- och cykelstråk, kollektivtrafik eller laddstolpar. Identifiera områden som behöver mer grönstruktur eller områden som kan förtätas utan negativ inverkan. Dela med er av information och samordna aktiviteter. Och var trygga i det faktum att ni både kan vara självförsörjande på information och har verktygen, om ni så önskar, att själva göra utredningar, analyser och simuleringar. Våra kunder kan därmed själva göra ett aktivt val när och om det finns behov av att anlita experthjälp utifrån.


Digitala arbetsflöden

Vi är måna om att våra kunder ska ha framtidssäkra lösningar som stödjer digitala arbetsflöden så att data blir tillgänglig, tillförlitlig och användbar. Därför erbjuder vi fullt stöd för tjänstebaserat datautbyte med Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) enligt svensk standard. Det innebär att import, redigering och export, av såväl vägnät (noder och länkar) som utvalda företeelser (beskrivning av vägens egenskaper och regler), sköts automatiskt mellan GEOSECMA for ArcGIS och NVDB. Vägnätet med företeelser och gång- och cykelnät är hörnpelare även för hantering av trafikföreskrifter, trafikanordningsplaner, grävtillstånd och markupplåtelse.

digital trafikstyrninng

Involvera medborgaren och andra

Snöröjning, sopning, vägarbete, trafikhinder, felanmälningar eller större pågående investerings- och driftprojekt. Den gemensamma nämnaren är behovet av kommunikation. Med GEOSECMA for ArcGIS följer verktyg för att skapa transparens i er verksamhet till politiker, allmänhet och andra förvaltningar. Det ger förbättrad samordning mellan väghållare och ledningsägare. Det möjliggör också ett digitalt informationsflöde för att stimulera fler att välja cykeln eller få in synpunkter från medborgaren om otrygga platser.

Klimatförändringar

Med GEOSECMA for ArcGIS kan ni arbeta preventivt för att hantera dagvattenproblematik och ökade vattenflöden. Det är möjligt tack vare att vår lösning är ett öppet system, som kan importera nödvändiga externa data. Det andra skälet är att GEOSECMA for ArcGIS tillhandahåller avancerade (vilket förresten inte är detsamma som komplicerade) verktyg för att göra geografiska analyser.


Jag vill bli kontaktad

Digitalt gaturum i praktisk nytta

Oavsett var din gaturumsverksamhet befinner sig på vägen mellan vision och verklighet så är fundamentet för framgång ett bakomliggande framtidssäkert system. Vi vågar lova att GEOSECMA for ArcGIS är ett sådant system. Genom att vi förstår vad som ligger i frontlinjen kan vi också omsätta vad det innebär för kommunala verksamheter. Därför klarar GEOSECMA for ArcGIS av att hantera både dagens vardagsfrågor och de utmaningar som kanske nu mest känns som en visionär utopi.


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.