Framtidsspaning för den digitala VA-verksamheten

Klimatförändringar visar sig på olika sätt. Extrema regnmängder på kort tid alternativt ingen nederbörd alls – något vi i allra högsta grad sett bevis på under sommaren 2023. Urbanisering tar sig också olika uttryck med befolkningstillväxt och stor utflyttning som två ytterligheter. Underhållsskuld och skäliga VA-taxor är också områden som de flesta VA-organisationer brottas med. Svenskt Vatten uppskattar att det totalt sett behöver investeras 560 miljarder kronor i svensk vattenförsörjning fram till 2040, varav det enskilt största investeringsbehovet återfinns i ledningsnätet.

Framtidssäkra vattenförsörjning och avlopp

Oavsett typ av utmaning så är den gemensamma nämnaren att säkra vattenförsörjning och avlopp i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till människors hälsa och miljö. Parallellt pågår ett digitaliseringsskifte och en hisnande utveckling av tekniska innovationer. Vad betyder detta för din VA-verksamhet? Och hur kan vår verksamhetslösning GEOSECMA för VA hjälpa er organisation med dessa frågor?

Vatten avlopp VA

Dricksvatten vatten avlopp VA

God hälsa och miljö

Rent dricksvatten och goda sanitära förhållande hänger nära samman med människors hälsa. Det kan handla om att eliminera läkemedelsrester från spillvatten eller ta hand om värme i avloppsvattnet för att gynna hållbar energi. Att helt enkelt lyfta blicken och se på förebyggande miljöarbete i ett bredare perspektiv för att uppfylla miljökrav och långsiktigt skydda vattnet som resurs.


Hållbar utveckling och urbanisering

Vattentjänsterna är också en viktig pusselbit för att bygga hållbara städer, anpassade för att kunna hantera klimatförändringar. Urbanisering skapar olika utmaningar. Inflyttning ställer krav på ökad nätkapacitet utan att det påverkar vattenförsörjningen negativt. Utflyttning gör att man tvingas hantera överdimensionerade anläggningar, minskade kundunderlag och skapa överföringsledningar för att slippa många små reningsverk.

Vatten avlopp världsvattendagen VA

Mobil mobiltelefon information

Smarta tekniska innovationer

Tonårsföräldrarnas automatiska övervakning av duschförbrukningen där hemma gagnar inte bara familjeekonomin utan påverkar även kommunens resurser positivt. Sensorer på vattenledningarna stänger av sig själva när en läcka upptäcks. Och med online-övervakning av vattenkvaliteten identifieras och mäts partiklar i realtid. Om uppmätta resultat överstiger tillåtna värden informeras invånarna direkt i mobilen. Raden av exempel på nya tekniska möjligheter kan förstås göras lång. Och listan kommer att fyllas med nya exempel. 

Därför är det avgörande att också ha ett IT-system där nytta och teknik kan förenas i praktisk verklighet.


Höja eller sänka taxan?

Hur förklarar man varför en kubikmeter dricksvatten kostar dubbelt så mycket i den egna kommunen jämfört med grannkommunen? På grund av eftersatt underhåll av ledningsnäten, minskade kundunderlag, utbyggnad och tuffare miljökrav? Även om det är reella förklaringar så är argumentationen en utmaning i kommunikationen med politiker och medborgare.

Vattenkran vatten dricksvatten badrum

GEOSECMA för VA fyra moduler

Från vision till verklighet med GEOSECMA för VA

Med GEOSECMA för VA – marknadens mest moderna verksamhetsystem för VA – kan ni omsätta vision och hållbarhetsmål till praktisk verklighet, så att det blir enkelt att säkra långsiktig VA-försörjning med hänsyn till klimat och människors hälsa och miljö.

Med GEOSECMA för VA kan ni hantera klimatförändringar, urbanisering och eftersatt VA-underhåll. Ni kan nyttja absolut senaste teknologi för ett smart och säkert VA-nät. Vad sägs om till exempel ett ledningsnät helt i 3D, intuitiv underhållsplanering, automatiserade riskanalyser, strategisk förnyelseplanering och sömlöst mobilt stöd? Givetvis paketerat helt enligt Svenskt Vattens rekommendationer!

Läs mer om GEOSECMA för VA


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.