Framtidsspaning för den digitala VA-verksamheten

Klimatförändringar visar sig på olika sätt. Extrema regnmängder på kort tid alternativt ingen nederbörd alls. Urbanisering tar sig också olika uttryck med befolkningstillväxt och stor utflyttning som två ytterligheter. Underhållsskuld och skäliga VA-taxor är nog också områden som de flesta VA-organisationer brottas med.

Oavsett typ av utmaning så är den gemensamma nämnaren att säkra vattenförsörjning och avlopp i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till människors hälsa och miljö. Parallellt pågår ett digitaliseringsskifte och en hisnande utveckling av tekniska innovationer. Vad betyder detta för din VA-verksamhet? Och hur kan GEOSECMA for ArcGIS som ett GIS-baserat (geografiskt informationssystem) IT-stöd hjälpa er organisation med dessa frågor?

smart stad med ettor och nollor

Svenskt Vatten uttalar sig om VA-branschens utmaningar

Se vår 12 minuter långa film, som innehåller:

  • Svenskt Vattens syn på framtidens utmaningar samt rekommendationer till VA-branschen.
  • Intervjuer med VA-organisationer kring frågor som:
    • Vad krävs av ett VA-system för att kunna hantera branschens utmaningar?
    • Hur bidrar nya tekniker, t.ex. Internet of Things och Artificiell Intelligens, till att lösa VA-relevanta verksamhetsproblem?
    • Vilka förväntningar finns på smarta ledningsnät och ett VA-system för framtiden?

Hälsa och miljö

Rent dricksvatten och goda sanitära förhållande hänger nära samman med människors hälsa. Det kan handla om att eliminera läkemedelsrester från spillvatten eller ta hand om värme i avloppsvattnet för att gynna hållbar energi. Helt enkelt lyfta blicken och se på förebyggande miljöarbete i ett bredare perspektiv för att uppfylla miljökrav och långsiktigt skydda vattnet som resurs.

Hållbar utveckling och urbanisering

Vattentjänsterna är också en viktig pusselbit för att bygga hållbara städer anpassade till klimatförändringar. Urbanisering skapar olika utmaningar. Inflyttning ställer krav på ökad nätkapacitet utan att det påverkar vattenförsörjningen negativt. Utflyttning gör att man tvingas hantera överdimensionerade anläggningar, minskade kundunderlag och skapa överföringsledningar för att slippa många små reningsverk.


internet of things

Tekniska innovationer

Tonårsföräldrarnas automatiska övervakning av duschförbrukningen där hemma gagnar inte bara familjeekonomin utan påverkar även kommunens resurser positivt. Sensorer på vattenledningarna stänger av sig själva när en läcka upptäcks. Och med online-övervakning av vattenkvaliteten identifieras och mäts partiklar i realtid. Om uppmätta resultat överstiger tillåtna värden informeras invånarna direkt i mobilen. Raden av exempel på nya tekniska möjligheter kan förstås göras lång. Och listan kommer att fyllas med nya exempel. Därför är det avgörande att också ha ett IT-system där nytta och teknik kan förenas i praktisk verklighet.


Höja eller sänka taxan

Hur förklarar man varför en kubikmeter dricksvatten kostar dubbelt så mycket i den egna kommunen jämfört med grannkommunen? Eftersatt underhåll av ledningsnäten, minskade kundunderlag, utbyggnad och tuffare miljökrav. Även om det är reella förklaringar så är argumentationen en utmaning i kommunikationen med politiker och allmänhet.

Kranvatten1

vatten från kran

Från vision till verklighet

Med GEOSECMA for ArcGIS och dess GIS-baserade IT-stöd för en digital VA-verksamhet får våra kunder stöd i att säkerställa sina uppgifter både nu och i framtiden. Ett system som hjälper er att omsätta vision och hållbarhetsmål till praktisk verklighet. Så att det också blir enkelt att säkra vattenförsörjning och avlopp i ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till människors hälsa och miljö.

LÄS MER


Hjälpte informationen dig?
Kontakta mig
Tack för din synpunkt
Just nu har vi tekniska problem, försök gärna igen senare.